Ваше передплачене видання Читайте on-line

Баланс группа компаній

Бухгалтерія - це любов!

(056) 370-44-25
Замовити дзвінок

Затверджено порядок розгляду скарг у сфері державної реєстрації

January 15, 2016

Затверджено Порядок розгляду скарг у сфері державної реєстрації (далі – Порядок). Цим документом установлено, що для забезпечення розгляду скарг суб’єктом розгляду скарги утворюються постійно діючі комісії (далі – комісія), положення та склад яких затверджуються Мін’юстом або відповідним територіальним органом. Розгляд скарг здійснюється за заявою особи, яка вважає, що її права порушено (далі – скаржник). Така заява подається виключно у письмовій формі та повинна містити, зокрема, такі обов’язкові відомості:
•           повне найменування (ім’я) скаржника, його місце проживання чи перебування (для фізичних осіб) або місцезнаходження (для юридичних осіб), а також найменування (ім’я) представника скаржника, якщо скарга подається представником;
•           реквізити рішення, яке оскаржується;
•           зміст оскаржуваного рішення, дій чи бездіяльності та норми законодавства, які порушено, на думку скаржника;
•           викладення обставин, якими скаржник обґрунтовує свої вимоги;
•           засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують факт порушення прав скаржника в результаті прийняття рішення про державну реєстрацію прав (у разі подання скарги на рішення про державну реєстрацію прав);
•           підпис скаржника або його представника із зазначенням дати складання скарги.
Крім того, у скарзі має бути зазначено про бажання скаржника та/або його представника взяти участь у розгляді відповідної скарги по суті та про спосіб, у який скаржник бажає отримати повідомлення про зазначений розгляд. Порядком визначено, що про час і місце розгляду скарги скаржника, суб’єкта скарження та інших заінтересованих осіб, зазначених у скарзі або встановлених відповідно до відомостей реєстрів, може бути повідомлено в один із таких способів:
•           рекомендованою телеграмою;
•           телефонограмою;
•           факсимільним повідомленням;
•           засобами електронної пошти.
При цьому Порядком визначено, що неприбуття осіб, яким було належним чином повідомлено про розгляд скарги, а також неотримання ними повідомлень про час та місце розгляду скарги з причин, що не залежать від суб’єкта розгляду скарги, не перешкоджає її розгляду. Відсутність у скарзі обов’язкових відомостей не є підставою для відмови у її реєстрації.
Розгляд скарг здійснюється у строки, установлені Законом від 02.10.96 р. № 393/96-ВР «Про звернення громадян»: у строк не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, – невідкладно, але не пізніше 15 днів від дня їх отримання.
Зауважимо, що відповідно до ст. 34 Закону від 15.05.03 р. № 755-IV (далі – Закон № 755) та ст. 37 Закону від 01.07.04 р. № 1952-IV (далі – Закон № 1952) днем подання скарги вважається день її фактичного отримання Мін’юстом або його територіальним органом, а в разі надсилання скарги поштою – дата отримання відділенням поштового зв’язку від скаржника поштового відправлення зі скаргою, якe зазначене відділенням поштового зв’язку в повідомленні про вручення поштового відправлення або на конверті.
Перед розглядом скарги по суті комісія вивчає скаргу для встановлення:
•           чи віднесено розгляд скарги відповідно до законів до повноважень суб’єкта розгляду скарги (належний суб’єкт розгляду скарги),
•           чи дотримано вимог законів щодо строків подання скарги та вимог щодо її оформлення,
•           чи наявні (відсутні) інші скарги у суб’єкта розгляду скарги.
Якщо розгляд скарги відповідно до Законів № 755 та № 1952 здійснюється іншим суб’єктом розгляду скарги, така скарга у строк не більше 5 календарних днів із моменту її реєстрації пересилається суб’єктом розгляду скарги, яким її отримано, за належністю відповідному суб’єкту розгляду скарги, про що повідомляється відповідному скаржнику. У такому разі строк розгляду скарги обраховується з дати її реєстрації належним суб’єктом розгляду скарги. При цьому вимога щодо строків подання скарги вважається виконаною, якщо вона подана у відповідні строки до суб’єкта розгляду скарги, який пересилав її до належного суб’єкта розгляду скарги.
Якщо встановлено порушення вимог щодо строків подання скарги та вимог щодо її оформлення, суб’єкт розгляду скарги на підставі висновку комісії приймає мотивоване рішення у формі наказу про відмову в розгляді скарги без розгляду її по суті.
У разі наявності у суб’єкта розгляду скарги інших скарг з питання, порушеного у скарзі, розгляд таких скарг по суті об’єднується та здійснюється у строки, які обраховуються з моменту реєстрації скарги, поданої раніше.
Під час розгляду скарги по суті комісія встановлює наявність чи відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення скаржника, зазначених у скарзі, та інші обставини, які мають значення для об’єктивного розгляду скарги. Для цього, зокрема, перевіряються відомості, що містяться в Держреєстрі речових прав на нерухоме майно чи ЄДР юросіб та ФОП та громадських формувань (далі – реєстри), та в разі необхідності витребовуються документи, пояснення тощо у суб’єкта оскарження. Після перевірки обставин комісія вирішує:
•           чи мало місце прийняття оскаржуваного рішення суб’єктом оскарження, чи мала місце оскаржувана дія або бездіяльність суб’єкта оскарження;
•           чи було оскаржуване рішення прийняте суб’єктом оскарження на законних підставах, чи здійснювалася дія або вчинялася бездіяльність суб’єктом оскарження на законних підставах;
•           чи належить задовольнити кожну з вимог скаржника або відмовити в їх задоволенні;
•           чи можливо поновити порушені права або законні інтереси скаржника іншим способом, ніж визначено ним у своїй скарзі (зокрема, унесення шляхом виправлення технічних помилок у записах реєстрів замість скасування рішення державного реєстратора);
•           які рішення підлягають скасуванню або які дії, що випливають з факту скасування рішення або з факту визнання оскаржуваних дій або бездіяльності протиправними, підлягають вчиненню.
За результатами розгляду скарги суб’єкт розгляду скарги на підставі висновків комісії приймає мотивоване рішення про задоволення скарги або про відмову в її задоволенні у формі наказу. Якщо у скарзі заявлено дві або більше вимог, комісія надає правову оцінку кожній із них, яка включається до висновку комісії. Висновок комісії, на підставі якого суб’єктом розгляду скарги приймається рішення про задоволення скарги, обов’язково містить інформацію про те, що рішення, дії або бездіяльність суб’єкта оскарження не відповідають законодавству у сфері державної реєстрації або скарга підлягає задоволенню в повному обсязі чи частково.
Якщо комісія під час розгляду скарги визнає необхідним проведення перевірки зазначених у скарзі обставин правоохоронними органами, суб’єкт розгляду скарги надсилає відповідні відомості правоохоронним органам для здійснення перевірки таких відомостей та вжиття в межах їх компетенції відповідних заходів реагування щодо припинення порушення законодавства.
Копії рішення, прийнятого за результатом розгляду скарги, засвідчені в установленому законодавством порядку, протягом трьох робочих днів із дня його прийняття надсилаються скаржнику, суб’єкту оскарження, заінтересованим особам, зазначеним у скарзі або встановленим відповідно до відомостей реєстрів, іншому суб’єкту, про якого йдеться в рішенні.

Постанова КМУ від 25.12.15 р. № 1128 набула чинності з 01.01.16 р. («Урядовий кур’єр» від 31.12.15 р. № 246).

Приєднуйтесь до нашої сторінки та отримуйте новини першими!

Дякую, я вже з вами!