Ваше передплачене видання Читайте on-line

Баланс группа компаній

Бухгалтерія - це любов!

(056) 370-44-25
Замовити дзвінок

Реорганізация установи і переведення працівників

May 19, 2016

Вiдповiдно до частини третьої статтi 36 Кодексу Законів про працю у разi змiни власника пiдприємства, а також у разi його реорганiзацiї (злиття, приєднання, подiлу, видiлення, перетворення) дiя трудового договору працiвника продовжується. Припинення трудового договору з iнiцiативи власника або уповноваженого ним органу можливе лише у разi скорочення чисельностi або штату працiвникiв (пункт 1 частини першої статтi 40).
Скорочення чисельностi або штату працiвникiв може бути зумовлене, зокрема, перепрофiлюванням пiдприємства, установи, організації тощо.
При цьому слiд зазначити, що розiрвання власником або уповноваженим ним органом трудового договору з працiвником вiдповiдно до п.1 ст.40 Кодексу передбачає дотримання певних гарантiй для працiвника.
За загальним правилом встановленим ч.1 ст.49-2 Кодексу про наступне вивiльнення працiвникiв персонально попереджають не пiзнiше нiж за два мiсяцi.
Власнику або уповноваженому ним органу слiд пам’ятати, що працiвники в будь-який час вправi змiнити своє рiшення: скасувати ранiше дану згоду на продовження роботи, скасувати ранiше заявлену вiдмову вiд продовження роботи.
Звiльнення може вiдбуватися не ранiше закiнчення двомiсячного строку з моменту попередження.
Водночас, якщо сам працiвник виявить бажання звiльнитись ранiше, нiж закiнчиться зазначений строк попередження про звiльнення, власник повинен провести звiльнення у строк, про який просить працiвник. При цьому працiвник може подати заяву з вiдповiдним проханням власнику або уповноваженому ним органу скоротити строк попередження про звiльнення та зазначити дату, з якої вiн бажає бути звiльненим. У трудовiй книжцi робиться запис про звiльнення за пунктом 1 статтi 40 Кодексу.
Відповідно до ч.2 ст.49-2 Кодексу передбачено, що при вивiльненнi працiвникiв у випадках змiн в органiзацiї виробництва i працi має враховуватися переважне право на залишення на роботi, передбачене законодавством.
При лiквiдацiї пiдприємства правила п.1 ст.40 Кодексу можуть застосовуватись i в тих випадках, коли пiсля припинення його дiяльностi одночасно утворюється нове пiдприємство. В цих випадках працiвник не вправi вимагати поновлення його на роботi на заново утвореному пiдприємствi, якщо вiн не був переведений туди в установленому порядку.
У разi прийняття рiшення стосовно звiльнення працiвникiв слiд дотримуватись положень статей 47 та 116 Кодексу.
При припиненнi трудового договору з пiдстави, зазначеної п. 1 ст.40 Кодексу, працiвниковi виплачується вихiдна допомога у розмiрi не менше середнього мiсячного заробiтку (ст. 44 Кодексу).

Джерело: https://uteka.ua/ua/publication/Reorganizaciya-uchrezhdeniya-i-perevod-rabotnikov.

Приєднуйтесь до нашої сторінки та отримуйте новини першими!

Дякую, я вже з вами!