Баланс группа компаній

Бухгалтерія - це любов!

(056) 370-44-25
Замовити дзвінок

Відображення у бухобліку операцій з борговими цінними паперами в інвалюті

23 жовтня 2014 р.

Боргові цінні папери належать до фінансових інвестицій.

Фінансові інвестиції первісно оцінюються та відображаються у бухобліку за собівартістю. Собівартість фінансової інвестиції складається з ціни її придбання, комісійних винагород, мита, податків, зборів, обов`язкових платежів та інших витрат, безпосередньо пов`язаних з придбанням фінансової інвестиції.

Фінансові інвестиції, що утримуються підприємством до їх погашення, відображаються на дату балансу за амортизованою собівартістю фінансових інвестицій. Різниця між собівартістю та вартістю погашення фінансових інвестицій (дисконт або премія при придбанні) амортизується інвестором протягом періоду з дати придбання до дати їх погашення за методом ефективної ставки відсотка. Сума амортизації дисконту або премії нараховується одночасно з нарахуванням відсотка (доходу від фінансових інвестицій), що підлягає отриманню, та відображається у складі інших фінансових доходів або інших фінансових витрат з одночасним збільшенням або зменшенням балансової вартості фінансових інвестицій відповідно.

До монетарних статей балансу належать статті про грошові кошти, а також про такі активи й зобов`язання, які будуть отримані або сплачені у фіксованій (або визначеній) сумі грошей або їх еквівалентів.

Операції в інвалюті під час первісного визнання відображаються у валюті звітності шляхом перерахунку суми в інвалюті із застосуванням валютного курсу на початок дня дати здійснення операції (дати визнання активів, зобов`язань, власного капіталу, доходів і витрат).

На кожну дату балансу монетарні статті в інвалюті відображаються з використанням валютного курсу на кінець дня дати балансу.

Курсова різниця від зміни курсу валют визначається на кожну дату балансу і дату проведення господарської операції, зокрема, нарахування амортизації дисконту (премії), продажу, погашення та відображається у складі інших доходів (витрат).

Боргові цінні папери, емітовані в інвалюті, відповідають ознакам монетарної статті. Тому сума амортизованої собівартості та амортизація дисконту (премії) на звітну дату визначаються в інвалюті з перерахунком у гривні згідно із ПБО-21 з відповідним відображенням курсових різниць у складі інших доходів (витрат).

При продажу таких цінних паперів їх собівартість дорівнює сумі амортизованої собівартості, розрахованій в інвалюті і перерахованій у гривні за курсом на дату продажу з віднесенням курсової різниці (у разі наявності) до інших доходів (витрат).

Для визначення фінансового результату за такою операцією порівнюється дохід, отриманий від продажу цінного паперу, та його собівартість, визначена у вищезазначеному порядку.

Лист Мінфіну від 24.09.14 р. № 31-11410-07-10/24641.

 

Новини за темою:

Оприлюднено проекти Узагальнюючих податкових консультацій

Посилюється валютний контроль можливого маніпулювання на грошово-кредитному ринку

Як конвертувати цінні папери ІСІ?

Приєднуйтесь до нашої сторінки та отримуйте новини першими!

Дякую, я вже з вами!