Баланс группа компаній

Бухгалтерія - це любов!

(056) 370-44-25
Замовити дзвінок

Від інтерна – до лікаря-спеціаліста: оформлення відносин та оплата праці

2 червня 2017 р.

Проблеми, пов‘язані з документальним оформленням працівників, виникають навіть у професіоналів. Наша консультація допоможе розібратись у ситуації, коли студент проходить у закладі стажування і потім цей заклад стає постійним місцем його роботи. Оскільки стажування та робота є різними за сутністю подіями, кадрові служби мають це враховувати, оформлюючи відповідні відносини. Розглянемо, як діяти роботодавцеві в разі проходження стажування лікарем-інтерном та особливості оплати праці лікарів, які мають диплом із відзнакою.

 

Стажування лікаря-інтерна

Щоб розібратись у порушеному питанні, спочатку звернемось до законодавчих актів, що стосуються проходження інтернатури.

В умовах дії Закону від 17.01.02 р. № 2984-ІІІ «Про вищу освіту», згідно з його ст. 53, інтерном уважалася особа, яка мала повну вищу освіту та освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста медичного спрямування, навчалася з метою отримання кваліфікації лікаря певної спеціальності відповідно до переліку лікарських посад.

З набуттям чинності з 06.09.14 р. Закону від 01.07.14 р. № 1556-VІІ «Про вищу освіту» (далі – Закон № 1556) визначення цього поняття дещо змінилось. Так, за ст. 61 цього Закону до інтернів належать особи, які мають ступінь магістра медичного спрямування і навчаються з метою отримання кваліфікації лікаря певної спеціальності відповідно до переліку лікарських спеціальностей інтернатури.

На сьогодні після кардинального оновлення згідно із Законом № 1556 норм ст. 47 Закону від 23.05.91 р. № 1060-ХІІ «Про освіту» інтернатура належить до однієї із форм післядипломної освіти. Проводиться інтернатура в університетах, академіях, інститутах і є обов‘язковою формою первинної спеціалізації осіб за лікарськими спеціальностями для отримання кваліфікації лікаря-спеціаліста. Нагадаємо: відповідний ступінь вищої освіти та відповідну кваліфікацію присвоює ВНЗ згідно з рішенням екзаменаційної комісії (ст. 6 Закону № 1556).

До складових післядипломної освіти належить стажування, тобто набуття особою досвіду виконання завдань та обов‘язків певної професійної діяльності або галузі знань.

Організаційні та фінансові питання стосовно інтернування та стажування на сьогодні регулюються Положенням про спеціалізацію (інтернатуру) випускників вищих медичних і фармацевтичних закладів освіти ІІІ–ІV рівнів акредитації, медичних факультетів університетів, затвердженим наказом МОЗ від 19.09.96 р. № 291 (далі – Положення № 291).

Отже, зарахування випускника медичного ВНЗ (медичного факультету університету) до інтернатури здійснюється після складання державних іспитів та присвоєння кваліфікації лікаря й отримання диплома з певної лікарської спеціальності. Молоді спеціалісти зараховуються до інтернатури наказами обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій. У наказах зазначається спеціальність інтернатури, заклад освіти, у якому відбуватиметься очна частина навчання, та базова установа (заклад), де проводитиметься стажування. До цих базових установ особи й зараховуються на посади лікарів-інтернів.

Відповідно до п. 2.3 Положення № 291 підставою для видання наказу слугує диплом лікаря, посвідчення про направлення на роботу за персональним розподілом або довідка про право самостійного працевлаштування.

Зауважимо, що в п. 7.10 Положення № 291 передбачено також проходження інтернатури на умовах договорів, укладених між МОЗ АР Крим, управлінням охорони здоров‘я обласної, Київської, Севастопольської міської держадміністрації, вищим закладом освіти та юридичними і фізичними особами, які будуть фінансувати навчання в інтернатурі. Застосування такого алгоритму стосується лікарів, які:

·          закінчили недержавні медичні ВНЗ;

·          закінчили державні медичні ВНЗ, навчаючись у них коштом юридичних та фізичних осіб;

·          прийняті на роботу в недержавні заклади охорони здоров‘я;

·          мають сертифікат лікаря-спеціаліста і бажають отримати іншу спеціальність за відсутності потреби в такому спеціалістові з боку закладу.

Якщо навчання здійснювалось за державним замовленням, то в наказі про зарахування фіксується спеціальність інтернатури, заклад освіти, а також базовий заклад, де проводитиметься стажування.

Згідно з Положенням № 291 стажування відбувається в базовому закладі чи установі охорони здоров‘я, де лікар-інтерн працює під керівництвом лікаря, призначеного його безпосереднім керівником. Тобто з інтерном виникають трудові правовідносини. Цим самим документом установлено, що на лікаря-інтерна під час його стажування в базовому закладі охорони здоров‘я поширюються встановлені для працівників цього закладу правила внутрішнього трудового розпорядку. Це означає, що з інтерном укладається трудовий договір.

Отже, інтерн навчається на кафедрі медичного ВНЗ під керівництвом закріпленого за ним викладача та стажується за посадою лікаря-інтерна в базовому закладі охорони здоров‘я. Зазвичай лікарі після проходження інтернатури залишаються працювати в тих самих медичних закладах.

Лікарі-інтерни можуть навчатися також за кошти юридичних чи фізичних осіб. У такому разі зарахування до інтернатури здійснюється за умови надання: заяви випускника, копії диплома, довідки навчального закладу про його закінчення на контрактних умовах, копії договорів із навчальним закладом та закладом охорони здоров‘я або договору з навчальним закладом на навчання в інтернатурі. Про це зазначено в листі МОЗ від 23.06.10 р. № 08.01-35/1222.

Ідеться про те, що в разі навчання студента власним коштом він має укласти два договори-контракти: один – із закладом освіти про навчання, включаючи очну частину інтернатури, другий – із лікувальним закладом про стажування без зарахування на посаду лікаря-інтерна та без відповідної оплати праці. У такому разі це буде договір цивільно-правового характеру, оскільки фактично лікарня надаватиме освітні платні послуги. За таких обставин інтерн має одержати довідку закладу охорони здоров‘я про проходження стажування, яка буде підставою для присвоєння йому звання лікаря-спеціаліста (наприклад, лікаря-анестезіолога).

 

Унесення записів до трудових книжок

Якщо студент уже має трудову книжку, то ВНЗ уносить до неї запис про час навчання на денному відділенні. Запис здійснюється відповідно до наказів ВНЗ про зарахування на денне навчання, навчання в інтернатурі та про відрахування з нього.

Студентові без трудової книжки перший запис до неї вноситься лікарнею, де він надалі працюватиме, протягом 5 днів після прийняття його на роботу. У такому разі застосовується норма ст. 48 КЗпП стосовно працівників, які вперше стають на роботу.

Аналогічна норма передбачена й п. 2.4 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Мінсоцполітики від 29.07.93 р. № 58 (далі – Інструкція № 58). Запис виконується окремим рядком із посиланням на дату та номер відповідних документів (пп. «б», «в» п. 2.19 Інструкції № 58). Запис уноситься до занесення відомостей про роботу в цьому закладі й засвідчується печаткою.

 

Оплата праці лікаря-інтерна

Стосовно оплати праці зазначимо, що згідно з постановою КМУ від 27.02.92 р. № 96 «Про зміни в організації спеціалізації (інтернатури) випускників медичних і фармацевтичних інститутів, медичних факультетів університетів» лікарям, які проходять спеціалізацію, заробіток протягом усього періоду навчання виплачується за рахунок базових установ (чи закладів), у встановленому законодавством розмірі.

У п. 7.3 Положення № 291 уточнено, що лікарям-інтернам заробіток виплачується закладом (установою), куди вони зараховані, або закладом (установою), з яким укладено трудовий договір. Тарифні розряди за посадами лікарів визначаються згідно з пп. 2.2.5 Положення № 291.

Оплату праці за час проходження інтернатури та стажування слід здійснювати згідно з Умовами оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, затвердженими спільним наказом МОЗ і Мін­праці та соцполітики від 05.10.05 р. № 308/519 (далі – Умови № 308/519).

Тарифні розряди за посадами лікарів визначаються згідно з пп. 2.2.5 зазначених Умов. Зокрема, лікарям-інтернам, лікарям-стажистам за лікарською спеціальністю «лікар-анестезіолог» передбачено встановлення 10-го тарифного розряду.

Звісно ж, кожний заклад має ухвалити на базі Умов № 308/519 локальний документ, у якому конкретизується порядок визначення посадових окладів, надбавок, доплат, премії, допомоги тощо. У ньому також слід передбачити особливості оплати лікарів-інтернів, зокрема порядок зменшення чи збільшення складових заробітку лікаря-інтерна.

Наприклад, посадовий оклад лікаря-анестезіо­лога, визначений за 10-м тарифним розрядом, з 01.01.17 р. становить 2 912 грн. (1 600 грн. х
x 1,82). Також інтернові можуть виплачуватись такі стимулюючі виплати, як доплати, надбавки, премія та матеріальна допомога. Однак звернімо увагу: про таке стимулювання обов’язково має бути зазначено в колективному договорі закладу, де лікар проходить інтернатуру. Інакше для здійснення відповідних виплат не буде підстав.

Не забуваймо, що керівником лікарні щодо лікаря-інтерна видається наказ, у якому зазначається дата початку та закінчення його стажування, посада та прізвище лікаря-інтерна, а також його посадовий оклад і, за потреби, інші складові заробітку.

Усе це має бути відображено в тарифікаційному списку працівника. Нагадаємо: згідно з додатком 1 до Умов № 308/519 тарифікаційний список складається щорічно, є документом для складання штатного розпису, а також слугує додатком до нього. Список має бути підписаний усіма членами комісії.

Приєднуйтесь до нашої сторінки та отримуйте новини першими!

Дякую, я вже з вами!