Ваше передплачене видання Читайте on-line

Баланс группа компаній

Бухгалтерія - це любов!

(056) 370-44-25
Замовити дзвінок

Чи можна застосувати ПСП до зарплати сумісника, якому встановлено неповний робочий час?

September 15, 2016

На сільськогосподарському підприємстві на збиранні врожаю за трудовим договором (без ведення трудової книжки) працює особа, якій установлено неповний робочий час. Чи правомірно надавати їй податкову соціальну пільгу (далі – ПСП) у разі отримання від неї відповідної заяви?

Порядок надання ПСП регулюється ст. 169 Податкового кодексу (далі – ПК). Так, пп. 169.4.1 ПК визначено, що ПСП застосовується до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звiтного податкового мiсяця як заробiтна плата (iншi прирiвнянi до неї вiдповiдно до законодавства виплати, компенсацiї та винагороди), якщо його розмiр не перевищує мiсячного прожитко-вого мiнiмуму, чинного для працездатної особи на 1 сiчня звiтного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 грн. [у 2016 році – 1 930 грн. (1 378 грн. х 1,4)].
Для цiлей розд. IV ПК зарплата – це основна та додаткова зарплата, iншi заохочувальнi та компенсацiйнi виплати, якi виплачуються (надаються) платниковi податку у зв’язку з вiдносинами трудового найму згiдно iз законом (пп. 14.1.48 ПК).
Неповний робочий час може встановлюватися, зокрема, за угодою мiж працiвником i власником або уповноваженим ним органом. Оплата працi в такому разі провадиться пропорцiйно до вiдпрацьованого часу або залежно вiд виробiтку. Робота на умовах неповного робочого часу не тягне за собою будь-яких обмежень обсягу трудових прав працівників (ст. 56 КЗпП).
Отже, якщо для працiвника на пiдприємствi встановлено неповний робочий день відповідно до трудового договору (контракту) і він одержує зарплату, як визначено ПК (тобто нарахована йому заробiтна плата не перевищує установленого пп. 169.4.1 ПК граничного розмiру доходу), то вiн має право на застосування до нарахованої зарплати ПСП на рiвнi 50 % прожиткового мiнiмуму для працездатної особи (у розрахунку на мiсяць), як передбачено пп. 169.1.1 ПК [у 2016 році – 689 грн. (1 378 грн. х 50 %)].
При цьому має бути дотримано й інші вимоги ст. 169 ПК. Так, згiдно з пп. 169.2.2 ПК для застосування ПСП платник податку (працівник) подає роботодавцю заяву про самостiйне обрання мiсця застосування ПСП та документи, що пiдтверджують таке право. Заява про застосування пiльги подається в довiльнiй формi (див. зразок у кінці консультації).
Перелiк документiв та Порядок подання документiв для застосування податкової соцiальної пiльги затверджено постановою КМУ вiд 29.12.10 р. № 1227.
При цьому слiд зазначити, що за пп. 169.2.2 ПК ПСП застосовується до нарахованого платниковi податку мiсячного доходу у виглядi зарплати тiльки за одним мiсцем його нарахування (виплати). Тобто платник податку, який крiм основного мiсця роботи, працює також за сумiсництвом, на свiй розсуд має обрати для себе найвигiднiше мiсце застосування ПСП до зарплати, незважаючи на те, де в нього знаходиться трудова книжка.
ПСП застосовується із дня отримання роботодавцем заяви платника податку про її застосування та документiв, що пiдтверджують таке право (абзац другий пп. 169.2.2 ПК).
І не забувайте про обов’язкове відображення надання ПСП у податковому розрахунку за формою № 1ДФ.

Джерело: "Баланс-Агро" № 35, який виходить з друку 19.09.16 р.

из

Приєднуйтесь до нашої сторінки та отримуйте новини першими!

Дякую, я вже з вами!