Ваше передплачене видання Читайте on-line

Баланс группа компаній

Бухгалтерія - це любов!

(056) 370-44-25
Замовити дзвінок

Коригування митної вартості товару

November 6, 2017

На практиці досить часто до митної декларації (далі – МД) оформляють аркуш коригування (далі – АК). У консультації розглянемо, ким і коли оформляється АК та як зазначені в ньому суми ПДВ відображаються в податковій декларації з ПДВ (далі – декларація).

Коли коригується митна вартість товару

Зміна митної вартості товару
Таке коригування проводиться, як правило, з ініціативи митного органу. Зазначимо, що контроль над правильністю визначення митної вартості (далі – МВ) товарів здійснюється митним органом при проведенні митного контролю та митного оформлення шляхом перевірки числового значення заявленої МВ (ч. 1 ст. 54 МК).
Контроль над правильністю визначення МВ товарів, увезених на територію України в митному режимі імпорту, здійснюється за основним методом – виходячи із ціни договору. При цьому митний орган перевіряє розрахунки, проведені декларантом, відсутність застережень про застосування основного методу.
За результатами здійснення такого контролю митний орган визнає заявлену декларантом МВ або приймає письмове рішення про її коригування (ч. 3 ст. 54 МК).
Рішення про коригування заявленої МВ товарів (його форма затверджена Наказом № 598) повинне містити (ч. 2 ст. 55 МК):
· обґрунтування причин, з яких заявлена декларантом МВ не може бути визнана;
· наявну в митного органу інформацію, на підставі якої виникли сумніви в правильності визначення МВ і було прийняте дане рішення;
· вичерпний перелік вимог про подання додаткових документів, передбачених ч. 3 ст. 53 МК, при наявності яких МВ може бути визнана митним органом;
· обґрунтування числового значення МВ товарів, скоригованої митним органом, і фактів, що вплинули на таке коригування;
· інформацію про право декларанта на випуск у вільний обіг декларованих товарів:
– у разі згоди декларанта з рішенням про коригування МВ товарів – за умови сплати митних платежів відповідно до МВ, визначеної митним органом;
– у разі незгоди із зазначеним рішенням – за умови сплати митних платежів відповідно до заявленої МВ товарів і надання гарантій у розмірі, визначеному митним органом;
– інформацію про право декларанта оскаржити рішення про коригування МВ у вищому митному органі або в суді.
Після прийняття митним органом рішення про коригування МВ, для випуску товарів у вільний обіг на території України оформляється нова МД, причому незалежно від того, згодний декларант із таким коригуванням чи ні. Нова МД подається не пізніше 10 робочих днів (далі – р. д.) із дати відмови в прийнятті МД (ч. 2 ст. 263 МК). Причому декларант не подає до митного органу окреме письмове звернення із проханням випустити товари у вільний обіг, уся процедура здійснюється на підставі МД.
Зверніть увагу: 10-денний строк, відведений для подання нової МД, може бути продовжений на прохання декларанта за наявності однієї із причин, перелічених у ч. 4 ст. 263 МК.
Якщо декларант із новою МВ товару:
· згоден, ця вартість указується в графі 47 «Нарахування платежів» МД і виходячи з неї сплачуються митні платежі;
· не згоден, тоді він сплачує митні платежі виходячи із заявленої МВ, але при цьому гарантує сплату різниці до суми МВ, розрахованої органом ДФС. Тобто в графі 47 МД крім МВ, заявленої декларантом, наводиться й сума коригування митного органу, за якою декларантом видана гарантія. Умови надання фінансових гарантій викладено в ст. 307 МК. Зазначимо, що строк дії гарантій не може перевищувати 90 календарних днів із дати випуску товарів у вільний обіг (ч. 7 ст. 55 МК). Зверніть увагу: якщо сума донарахованих митних платежів не перевищує величину, еквівалентну 1 000 євро, ця сума не забезпечується фінансовою гарантією (ч. 6 ст. 307 МК).

Виправлення або уточнення даних про товари
Такі коригування не пов'язані з перерахунком митних платежів і здійснюються за заявою декларанта з метою виправлення або уточнення помилково зазначених у МД даних про товар.

Як декларанту підтвердити заявлену МВ
Якщо декларант не згоден із коригуванням МВ, то протягом 80 днів із дня випуску товарів він або вповноважена ним особа може подати митному органу додаткові документи для підтвердження заявленої ним МВ декларованих товарів (ч. 8 ст. 55 МК). Перелік цих документів наведено в ч. 3 ст. 53, але вичерпний перелік додаткових документів, які повинен подати конкретний декларант, указується в рішенні про коригування МВ (див. вище).
Митний орган розглядає подані декларантом додаткові документи і протягом 5 р. д. із дати їх подання (ч. 9 ст. 55):
1. Виносить письмове рішення про визнання заявленої МВ і скасовує рішення про її коригування. У цьому випадку сума фінансової гарантії підлягає поверненню декларанту. Механізм повернення авансових платежів викладено в розд. II Порядку № 643.
Зокрема, для повернення авансових платежів (передоплати) декларант повинен подати до митного органу заяву в письмовій формі. Вона складається в довільній формі та підписується декларантом і головним бухгалтером (при наявності). Заява може бути також оформлена в електронному вигляді з дотриманням установлених умов реєстрації електронного цифрового підпису відповідальних осіб.
Подати таку заяву можна протягом 1 095 днів із дня внесення авансових платежів (передоплати) на рахунок митниці. У заяві слід указати:
· найменування підприємства та код ЄДРПОУ;
· суму коштів, що підлягає поверненню;
· напрям перерахування коштів: на поточний рахунок декларанта в установі банку із зазначенням реквізитів; для виплати готівкою (якщо такі платежі вносилися готівкою); для подальших розрахунків як авансові платежі (передоплата) або грошова застава.
2. Надає обґрунтовану відмову у визнанні заявленої МВ з урахуванням додаткових документів. Тоді сума фінансової гарантії списується в бюджет (ч. 1 ст. 298 МК).
Зверніть увагу: якщо митний орган протягом 5 р. д. із дати подання додаткових документів не надає обґрунтованої відмови у визнанні заявленої МВ з урахуванням додаткових документів, уважається, що декларант правильно визначив МВ. У такому випадку митний орган скасовує рішення про коригування заявленої МВ, а сума фінансової гарантії повертається (ч. 10 ст. 55 МК).

Як оформити АК
Розділи АК заповнюються залежно від причини його виписування.
Так, якщо АК складається для виправлення або уточнення даних про товари (тобто у випадках, не пов'язаних із доплатою та поверненням митних платежів), заповнюється розд. I:
· у графі «Номер товару в МД» указується порядковий номер товару (дані із гр. 32 МД);
· графі «Графа МД» – номер графи МД, до якої необхідно внести зміни (уточнення);
· графі «Дані, зазначені в МД» – у повному обсязі дані із графи МД, номер якої зазначено в попередній колонці. Зверніть увагу: якщо нові дані вносяться до графи 44 МД, то в ній повинні бути повністю наведені дані окремо за кожним документом;
· графі «Дані, які повинні бути зазначені в МД» – нові дані про завезені на територію України товари, які стали відомі вже після їх митного оформлення.
При оформленні АК у разі доплати або повернення митних платежів заповнюються розділи II і III. У розд. II наводиться розрахунок митних платежів виходячи з нових даних, у розд. III – фактичні дані про доплату (повернення) митних платежів, штрафні санкції (при їх застосуванні), а саме:
· у графі «Код виду платежу» вказуються коди видів митних платежів, штрафних санкцій згідно із Класифікатором № 623 (наприклад, для ПДВ це код «028»);
· графі «Сума» – сплачена або повернута сума митних платежів (різниця між сумою з розд. II АК і сумою із графи 47 МД, зазначеної при митному оформленні товару);
· графі «Дата» – дата перерахування декларантом коштів до бюджету на підставі отриманого повідомлення-рішення або дата повернення декларанту коштів із бюджету;
· графі «Підстава» – код підстави для здійснення доплати до бюджету або повернення сум митних платежів із бюджету відповідно до Класифікатора № 623;
· графі «Напрям руху коштів» – відповідний код: «1» – у разі доплати і «2» – у разі повернення декларанту коштів із бюджету.
АК до МД складається посадовою особою митного органу, у якому була оформлена МД, у строк, що не перевищує 10 р. д. із дня надходження до митного органу інформації про доплату (або повернення) митних платежів або реєстрації заяви декларанта (уповноваженої ним особи) (п. 3 Порядку № 1145). АК складається у двох примірниках, які засвідчуються підписом та особистою номерною печаткою посадової особи митного органу. Один примірник АК передається декларанту (уповноваженій особі) під його особистий підпис.
Якщо АК оформляється в електронному вигляді, то його електронний примірник окремо (тобто без унесення змін до електронних копій МД) вноситься до локальної бази даних митного органу – Єдиної автоматизованої інформаційної системи митних органів України і направляється до органу ДФС.

Як відобразити коригування в декларації

При митному оформленні товару
На дату сплати податкових зобов'язань при митному оформленні імпортного товару платник ПДВ має право відобразити податковий кредит на підставі належним чином оформленої МД (п. 187.8, 198.1, 198.2, 201.12 ПК).
Сума сплаченого на митниці ПДВ відображається в рядку 11.1 (якщо ввезені товари обкладаються ПДВ за ставкою 20 %) або в рядку 11.2 (якщо ввезені товари обкладаються ПДВ за ставкою 7 %) декларації. При цьому в складі податкового кредиту відображається сума фактично сплачених податкових зобов'язань. Сума гарантії до податкового кредиту декларанта не включається, оскільки не є фактично сплаченою до бюджету.

Після оформлення АК
Складений митним органом АК є невід'ємною частиною МД, до якої він оформляється. Розглянемо порядок відображення результатів коригувань у декларації на практичних ситуаціях.

СИТУАЦІЯ 1

МВ товару була збільшена, імпортер доплатив різницю до суми податкових зобов'язань, розрахованої виходячи із цієї вартості, після процедури митного оформлення. Зміни до декларації вносяться на підставі АК.

У цьому випадку в імпортера виникає право на збільшення податкового кредиту з ПДВ. Документом, що підтверджує це право, є МД. А оскільки АК – невід'ємна частина МД, він підтверджує факт сплати податку до бюджету, а значить, є документом, що дає право імпортеру на збільшення податкового кредиту. Датою збільшення податкового кредиту буде дата оформлення АК (ЗІР, категорія 101.23).
У декларації збільшення податкового кредиту відображається в рядках 11.1 або 11.2 залежно від ставки ПДВ.

СИТУАЦІЯ 2

Імпортер довів, що МВ товару, з якої він сплатив податкові зобов'язання іх ПДВ, завищена. Зайво сплачена сума податкових зобов'язань була повернута декларанту. Для коригування МВ був оформлений АК.

Звичайно, така ситуація зустрічається на практиці набагато рідше, ніж попередня. Оскільки йдеться про повернення зайво сплачених сум податкових зобов'язань, імпортер повинен зменшити раніше відображену на підставі МД суму податкового кредиту. Отут виникає запитання: на яку дату і як здійснювати таке коригування?
Згідно з роз'ясненнями ДФС (ЗІР, категорія 101.23) зменшувати податковий кредит потрібно або у звітному періоді, у якому імпортер отримав від митного органу рішення про перегляд МВ товару, або у звітному періоді, у якому набуло чинності рішення суду.
У декларації зменшення податкового кредиту відображається в рядку 11.1 або 11.2 (залежно від ставки ПДВ) зі знаком «мінус» (ЗІР, категорія 101.23).

Постачання імпортного товару по Україні
При продажу товару, завезеного в режимі імпорту, на митній території України база оподаткування визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості, але не нижче від ціни придбання, зазначеної у ЗЕД-контракті або інвойсі (п. 188.1 ПК). Тобто при визначенні бази оподаткування МВ не враховується (ЗІР, категорія 101.07).

Висновки
Якщо декларант не згоден із рішенням митного органу про коригування МВ товару, він може звернутися до вищого митного органу або суду.
Для підтвердження заявленої МВ декларант може подати додаткові документи згідно з переліком, наведеним у рішенні органу ДФС.
Коригування податкового кредиту з ПДВ (як у бік збільшення, так і в бік зменшення) відображається в декларації на підставі АК до МД.

Джерело: Практичне керівництво № 21 "ЗЕД: послуги, товари та переробка продукції".

Приєднуйтесь до нашої сторінки та отримуйте новини першими!

Дякую, я вже з вами!