Ваше передплачене видання Читайте on-line

Баланс группа компаній

Бухгалтерія - це любов!

(056) 370-44-25
Замовити дзвінок

Як новачкам підготуватися до МСФЗ-звітності

December 19, 2017

Керівництво до дії: з метою переходу на МСФЗ бухгалтерам підприємств слід виконати такі дії:

 • вивчити міжнародні стандарти, щоб побачити відмінності між ними та П(С)БО;
 • унести зміни до облікової політики підприємства, що відповідають вимогам МСФЗ (наприклад, додати розділ з описом трансформації українського балансу);
 • виконати коригування статей української фінзвітності (тобто трансформувати її);
 • скласти новий Баланс, що відповідає положенням МСФЗ.

Хто з 2018 року буде застосовувати МСФЗ
Напевно, ви вже прочитали про зміни в Законі від 16.07.99 р. № 996-XIV (далі – Закон № 996) щодо застосування МСФЗ із 2018 року (див. «Закон про бухоблік: доступно про нове»). Зміни внесені Законом від 05.10.17 р. № 2164-VIII (далі – Закон № 2164) і починають діяти з 1 січня 2018 року.
Судячи з усього, підприємствам буде надане право вибору дати переходу на МСФЗ. Це може бути 01.01.17 р. або 01.01.18 р. (згідно з п. 2 розд. ІІ Закону № 2164).
Список підприємств, які повинні звітувати за міжнародними стандартами, збільшився (див. таблицю нижче). Нагадаємо, що такий список міститься в ст. 121 Закону № 996 (і в теперішній, і в майбутній редакції) і в п. 2 Порядку, затвердженого постановою КМУ від 28.02.2000 р. № 419 (далі – Порядок № 419).
Зазначимо: положення Порядку № 419 на даний момент не змінилися, хоча цілком імовірно, що вимога про подання звітності згідно з МСФЗ деякими підприємствами буде приведена у відповідність з оновленими нормами Законом № 996.

Хто звітує за МСФЗ


з / п

Тип підприємства, види діяльності

До 01.01.18 р.

Починаючи з 01.01.18 р.

1

2

3

4

1

Публічні акціонерні товариства

Так

2

Банки

Так

3

Страховики

Так

4

Кредитні спілки

Так

5

Надання фінансових послуг

Так

6

Недержавні пенсійні фонди

Так

7

Додаткова діяльність у сфері фінпослуг і страхування

Так

8

Діяльність з управління активами

Так

«Новачки»

9

Емітенти, чиї цінні папери допущено до біржових торгів*

Ні

Так

10

Великі підприємства**

Ні

Так

11

Підприємства, що займаються видобутком корисних копалин загальнодержавного значення***

Ні

Так

* До 01.01.18 р. подання фінзвітності за МСФЗ для таких підприємств не було обов'язковим, якщо вони не потрапляли до п. 1–8 даного списку. Зазначимо, що учасниками біржових торгів можуть бути, наприклад, не тільки ПАТ і банки, але також і ТОВ, і інші акціонерні товариства.
** З 01.01.18 р. під великими підприємствами Закон № 996 розуміє тих, у кого річний дохід більше 50 млн євро, а середня кількість працівників – більше 250 чол. Раніше вимога про подання фінзвітності за МСФЗ до них не була обов'язковою, якщо вони не входили до п. 1–8 даного списку.
*** Якщо підприємство, яке займається видобутком корисних копалин, не відносилося до ПАТ, то до 01.01.18 р. фінзвітніть за МСФЗ таке підприємство подавало в добровільному порядку. З 2018 року подання звітності за МСФЗ вже є обов'язковим для таких підприємств. Зверніть увагу: якщо підприємство здійснює видобуток корисних копалин місцевого значення, то воно не потрапляє під цю вимогу (звичайно, якщо підприємство також не потрапляє до п. 1–10 нашого списку). Переліки корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення затверджені постановою КМУ від 12.12.94 р. № 827.

Таким чином, із таблиці видно, що додано три категорії підприємств, для яких застосування МСФЗ з наступного року стане обов'язковим (п. 9–11). Звичайно, якщо до цього вони не входили до жодної з перелічених вище (п. 1–8).
Для таких підприємств – новачків у питаннях застосування МСФЗ – ми й розповімо, що їм слід зробити після складання річної звітності за 2017 рік.

Закінчуємо старий рік – розпочинаємо новий за новими правилами
Відразу скажемо, що влаштувати тривалі «післяноворічні канікули» після здачі фінзвітності за 2017 рік у підприємства не вийде. Причина в тому, що станом на 01.01.18 р. необхідно буде скласти новий баланс згідно з вимогами МСФЗ на основі балансу на 31.12.17 р., складеного за правилами П(С)БО (підприємства, які переходять на МСФЗ з 01.01.17 р., складають баланс за правилами МСФЗ на 01.01.17 р.). При цьому необхідно переглянути свою облікову політику на 2018 рік, «підігнавши» її під нові вимоги.

Як це виконати на практиці?
У підприємства є два варіанти після дати переходу на МСФЗ (у даному випадку це 01.01.18 р.):

 • вести бухгалтерський облік за правилами П(С)БО і за цими ж правилами складати звітність, а в кінці кожного звітного періоду трансформувати її у звітність за МСФЗ;
 • відразу передбачити, що ведення бухобліку і складання фінзвітності буде здійснюватися за правилами МСФЗ.

Від обраного варіанта залежить, що саме має бути зазначене в обліковій політиці. У першому випадку це може бути розділ, присвячений операціям із трансформації звітності. А от у другому випадку це повинна бути облікова політика, повністю складена під вимоги МСФЗ. Але в будь-якому разі внесення змін не уникнути.

Чи слід подавати до держорганів трансформований баланс, складений на 01.01.18 р., і якщо так, у які строки?

Про це поки що не сказано в жодному роз'ясненні. Але якщо керуватися старим листом Мінфіну (від 15.02.12 р. № 31-08410-07-23/3764 – у ньому міністерство раніше роз'яснювало порядок подання фінзвітності), то вся звітність, складена за МСФЗ, повинна бути подана в ті ж строки та до тих же держорганів, що й звітність за П(С)БО.
Зверніть увагу: у цьому листі сказано, що проміжна звітність (зокрема, квартальна) також повинна бути складена згідно із правилами МСФЗ (або трансформована). І п. «б» § 2 МСФЗ (IFRS) 1 «Перше застосування МСФЗ» також передбачено, що проміжна звітність за періоди, що входять до першої звітності за МСФЗ, складається згідно з МСФЗ. У такій проміжній звітності порівняльна інформація за попередні звітні періоди не наводиться (окрім балансу).

Як провести трансформацію статей балансу?

Це означає, що треба переглянути всі статті «українського» балансу на предмет відмінності їх визнання та оцінок у МСФЗ. Тобто тут без знання МСФЗ вам не обійтися.

Що таке трансформація фінзвітності
Трансформація фінзвітності – це перетворення фінансової звітності вітчизняних підприємств, складеної за національними П(С)БО, у звітність, що відповідає міжнародним стандартам. Трансформація неможлива без створення першоджерела – фінзвітності, складеної за правилами П(С)БО.
Після подання першої фінзвітності за МСФЗ (наприклад, починаючи з 01.01.20 р.) бухгалтерський облік слід вести за правилами МСФЗ, тобто трансформувати звітність буде вже не можна (ч. 6 ст. 121 Закону № 996 у редакції після 01.01.18 р.). А до 1 січня 2020 року підприємства можуть або вести облік згідно з П(С)БО і трансформувати «українську» фінзвітність, або вести бухоблік відразу згідно з МСФЗ і складати «міжнародну» звітність.
Процес трансформації складається з декількох кроків:
1. Аналіз облікової політики підприємства на предмет виявлення в ній невідповідностей вимогам МСФЗ і внесення до неї змін.
2. Визначення складу та структури фінзвітності.
3. Рекласифікація статей активів і зобов'язань та формування фінзвітності.
Розглянемо ці кроки докладніше.

Аналізуємо облікову політику
Перший крок – найголовніший. Дуже важливо знайти розбіжності між П(С)БО та МСФЗ, щоб відобразити їх в обліковій політиці. Від правильного аналізу багато в чому буде залежати достовірність усієї майбутньої звітності.
Зверніть увагу: підприємство повинне застосовувати одну й ту саму облікову політику на дату переходу на МСФЗ (на 01.01.18 р.) і потім у першій фінансовій звітності (2018–2019 рр.) (§ 7 МСФЗ (IFRS) 1).
У наступних випусках ми з вами докладно розглянемо більшість статей балансу, що підлягають трансформації, і разом із вами зіставимо стандарти, щоб знайти максимальну кількість розбіжностей і сформувати звітність за МСФЗ.

Визначаємо склад фінзвітності
Зазначимо, що МСФЗ не мають у своєму складі типових форм фінансової звітності, вони тільки встановлюють мінімальний склад статей, що підлягають розкриттю у звітах. Склад звітності, її структура та зміст визначені МСФЗ (IAS) 1 «Подання фінансової звітності».

Згідно з § 54 МСФЗ (IAS) 1 у баланс (звіт про фінансовий стан) необхідно включити обов'язкові статті, такі як:

 • основні засоби;
 • інвестиційна нерухомість;
 • нематеріальні активи;
 • фінансові активи (за винятком інвестицій, що обліковуються за методом участі в капіталі, торговельної та іншої дебіторської заборгованості, коштів та їх еквівалентів);
 • інвестиції, що обліковуються за методом участі в капіталі;
 • біологічні активи;
 • запаси;
 • торговельна та інша дебіторська заборгованість;
 • кошти та їх еквіваленти;
 • загальна сума активів, призначених для продажу;
 • торговельна та інша кредиторська заборгованість;
 • забезпечення;
 • фінансові зобов'язання (крім торговельної та іншої кредиторської заборгованості і забезпечень);
 • податок на прибуток (поточний і відкладений);
 • зобов'язання, включені до ліквідаційних груп і призначені для продажу;
 • неконтрольовані частки у власному капіталі;
 • випущений капітал і резерви, що відносяться до власників материнського підприємства.

Інші статті є додатковими і наводяться підприємством, якщо вони є істотними, а їх розкриття – доцільне.

Стандартом також установлено мінімальний набір обов'язкових статей, що підлягають розкриттю, і в інших звітах.

За якою формою складати фінзвітність, засновану на МСФЗ?

Хоча МСФЗ не встановлюють і не затверджують якихось типових форм фінансової звітності, але підприємства користуються формами звітності, які наводяться в додатках до НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності». Ці форми повністю відповідають вимогам МСФЗ.

Рекласифікуємо статті звітів
На цьому кроці в підприємства вже повинна бути готова фінзвітність, складена за правилами П(С)БО. Вона є основою для складання МСФЗ-звітності. Тобто статті «української» звітності коригуються з метою заповнення МСФЗ-звітності.
Коригування виникають у результаті операцій і подій, що відбулися до дати переходу на МСФЗ. Вони визнаються в нерозподіленому прибутку (або в іншій категорії капіталу) на дату переходу. Унесення коригувань – це найбільш складний і трудомісткий етап при трансформації. Можливо, буде потрібно залучити фахівців зі сторони (наприклад, аудиторів).
Зазвичай для відображення коригувань та їх правильного документування використовують трансформаційні таблиці (таблиці із трансформацією окремих бухгалтерських записів, трансформаційні таблиці за окремими розділами обліку, зведені трансформаційні таблиці).

Робляться такі трансформаційні коригування:

 • коригування, засновані на відмінностях між трактуванням окремих подій та операцій за П(С)БО і МСФЗ. Це уточнення деяких елементів (наприклад, коригування переоцінки основних засобів);
 • коригування в класифікації, які потрібні через різне визнання деяких елементів (статей) балансу. Робиться перенесення таких елементів з однієї статті в іншу (наприклад, малоцінні необоротні матеріальні активи у звітності за П(С)БО при трансформації можуть бути перенесені в запаси);
 • об'єднувальні та розподілювальні коригування, суть яких зводиться до того, що деякі статті в процесі трансформації поєднуються, а деякі, навпаки, підлягають розподілу. Наприклад, об'єднання декількох груп основних засобів в одну або розподіл часток прибутків/збитків на неконтрольовані частки і ті, які належать власникам материнської компанії);
 • інші коригування (індексація, валюта звітності та ін.).

На основі проведених коригувань складається МСФЗ-звітність.

Що являють собою трансформаційні таблиці
Трансформаційні таблиці – це документ, створений у програмі Excel або в іншій програмі, доступній підприємству. Вони являють собою робочий документ, який дозволяє простежити всі проведення, зроблені з метою формування звітності за МСФЗ, що є найбільшим плюсом трансформації звітності.
Таблиці заповнюються як за окремими елементами (статтями балансу), так і в цілому за звітом.
Для наочності наведемо приклад заповнення трансформаційної таблиці. Зауважимо, що це найпростіший приклад, у якому коригується тільки сальдо. А от трансформація такої статті, як основні засоби, може потребувати розрахунку сум за їх рухом, щоб у підсумку вийшли правильні суми.

Повний текст консультації див. у "Баланс" № 100-101, який вийшов з друку 18.12.17 р.

Приєднуйтесь до нашої сторінки та отримуйте новини першими!

Дякую, я вже з вами!