Баланс группа компаній

Бухгалтерія - це любов!

(056) 370-44-25
Замовити дзвінок

Зміни в порядку призначення та розмірах стипендій

23 січня 2017 р.

Основними документами, якими внесено зміни до раніше діючих норм щодо стипендіального забезпечення, є постанова КМУ від 28.12.16 р. № 1050 (далі – Постанова № 1050), згідно з якою викладено в новій редакції Порядок призначення і виплати стипендій, затверджений постановою КМУ від 12.07.04 р. № 882 (далі – Порядок № 882), та постанова КМУ від 28.12.16 р. № 1047 (далі – Постанова № 1047, див. «БАЛАНС-БЮДЖЕТІ», 2017, № 3, с. 7), якою встановлено нові розміри стипендій для різних категорій студентів та учнів. Розглянемо норми цих документів у деталях.

Загальні питання
Як і раніше, Порядок № 882 поширюється на правила призначення стипендії таким особам, як учні професійно-технічних навчальних закладів (далі – ПТНЗ), студенти та курсанти вищих навчальних закладів (далі – ВНЗ), учні мистецьких шкіл, училищ фізкультури, слухачі підготовчих відділень музичних вищих навчальних закладів та студій підготовки акторських кадрів (далі – слухачі), клінічних ординаторів, аспірантів і докторантів.
Між тим, у результаті змін з’явилася конкретизація щодо деяких категорій осіб, стипендії яким установлюються за нормами Порядку № 882.
Перш за все із категорії учнів денної форми навчання ПТНЗ (далі – учні) виділено як такі, на яких цей Порядок не поширюється, учнів, слухачів ПТНЗ при установах виконання покарань (пп. 1 п. 1).
Далі для впорядкування норм цього документа виділено як окрему категорію осіб, що отримують стипендії на загальних підставах, а саме курсантів денної форми навчання невійськових ВНЗ (далі – курсанти) (пп. 3 п. 1). Цілком логічні зміни, адже для курсантів військових ВНЗ була й залишилася особлива норма щодо можливості отримання ними лише стипендій, заснованих Президентом України, Верховною Радою, Кабміном, іменних стипендій (з невеличким уточненням у новій редакції Порядку № 882 щодо іменних стипендій, заснованих саме КМУ) (пп. 9 п. 1).
Норма щодо виплати стипендій (академічної і соціальної) після переведення (поновлення) стипендіата на навчання за державним (регіональним) замовленням, якому передувало навчання згідно з угодами, укладеними між навчальними закладами та фізичними або юридичними особами, або академвідпустка учня, тепер стосується лише учнів, клінічних ординаторів, аспірантів і докторантів. Академічна стипендія для них, як і за раніше діючими нормами, призначається з місяця, що настає за датою переведення чи поновлення, а соціальна – згідно з вимогами, установленими Порядком № 882 у новій редакції (п. 2, 6). У разі переведення (поновлення) у таких випадках на навчання за державним (регіональним) замовленням студентів і курсантів академстипендія призначатиметься за результатами рейтингу згідно з нормами п. 13, до якого ми ще повернемося.
У Порядку № 882 з’явилися дві додаткові норми щодо виплати стипендій негромадянам України. Одна з них стосується стипендіатів (крім учнів ПТНЗ) із числа іноземців та осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні, осіб, яким надано статус біженця в Україні, осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, осіб, яким надано статус закордонного українця, які перебувають в Україні на законних підставах. Якщо вони здобувають освіту в межах квот, визначених Кабміном, призначення й виплата академічних стипендій здійснюється на загальних підставах (абзац перший п. 3).
Інша нова норма стосується іноземців, що навчаються у ВНЗ України згідно з угодами між закладами про міжнародну академічну мобільність, призначення і виплата академічних стипендій яким навчальний заклад може здійснювати за рахунок власних надходжень (абзац третій п. 3).
Нагадаємо, що згідно з пп. 2 п. 1 ст. 1 Закону від 01.07.14 р. № 1556-VII «Про вищу освіту» академічна мобільність – це можливість учасників освітнього процесу навчатися, викладати, стажуватися чи проводити наукову діяльність в іншому ВНЗ (науковій установі) на території України чи поза її межами. Нова редакція містить також інші норми, що регулюють питання стипендіального забезпечення студентів, курсантів, клінічних ординаторів, аспірантів (докторантів), які реалізують право на академічну мобільність в окремих ситуаціях, які викладено в п. 11, 14, абзаци сьомий та восьмий п. 19 Порядку № 882 у новій редакції.
Норму щодо виплати стипендій іноземцям відповідно до міжнародних договорів та актів КМУ тепер поширено на курсантів, клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів. Раніше вона стосувалася лише студентів.
Заохочення за успіхи в навчанні, участь у громадській, спортивній і науковій діяльності у вигляді матеріальної допомоги, що надається учням, студентам, курсантам, клінічним ординаторам і аспірантам, тепер не обмежується 10 % стипендіального фонду, а планується в кошторисі закладу як окремий вид витрат. При цьому стипендіальна комісія тепер приймає рішення щодо надання матеріальної допомоги та заохочення окремо для кожної особи й кожної виплати (п. 8). До речі, зараз уточнено, що кількість осіб, які представляють у стипендіальній комісії органи студентського самоврядування та первинні профспілкові організації осіб, які навчаються, повинна становити не менше ніж 50 % складу стипендіальної комісії.
У Порядку № 882 з’явилися також вимоги стосовно затвердження вченою (педагогічною) радою відповідного навчального закладу таких окремих внутрішніх документів, як Правила призначення академічних стипендій та Порядок використання коштів, передбачених для надання матеріальної допомоги та заохочення. Крім того, Правила призначення академічних стипендій мають бути погоджені з органом студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією осіб, які навчаються, а також оприлюднені не пізніше ніж за тиждень до початку навчального семестру (п. 5, 8). Раніше затвердження одного документа, що регулює ці два питання, а саме Порядку використання коштів, передбачених на виплату стипендій та надання матеріальної допомоги й заохочення, покладалося на керівника.
Тепер у Порядку № 882 урегульовано питання щодо виплати стипендії стипендіатам, призваним на військову службу у зв’язку з оголошенням мобілізації, протягом усього строку служби. Розмір стипендії при цьому визначається за результатами навчання в останньому перед призовом навчальному семестрі (абзац сьомий п. 6).
Якщо учень, студент, курсант має право на безоплатне харчування, але навчальний заклад не має змоги його забезпечити, то тепер не вимагається письмова відмова від такого безоплатного харчування для ухвалення рішення щодо незменшення соціальної стипендії (п. 7).
Допомога учням, студентам і курсантам, які перебувають в академічній відпустці за медичними показаннями, виплачується за рахунок коштів, передбачених у кошторисах навчальних закладів на цю мету (п. 9). Раніше джерелом виплати був запланований стипендіальний фонд.
Іменні або персональні стипендії навчального закладу тепер призначаються лише учням ПТНЗ. До цього такі стипендії могли бути призначені студентам і курсантам (п. 29).
Установлено правило: якщо суму стипендії, розраховану відповідно до Порядку № 882, визначено у гривнях із копійками, то вона заокруглюється до найближчого цілого числа, більшого за розрахункове.

Основні зміни в порядку призначення академічних та соціальних стипендій див. у консультації в "Баланс-Бюджет" № 4, який вийшов з друку 23.01.16 р.

Приєднуйтесь до нашої сторінки та отримуйте новини першими!

Дякую, я вже з вами!