Ваше передплачене видання Читайте on-line

Баланс группа компаній

Бухгалтерія - це любов!

(056) 370-44-25
Замовити дзвінок

Виплата дивідендів із каси: актуально для ТОВ та ФГ

November 3, 2017

Із цієї статті ви дізнаєтеся:
· про нормативно-правові вимоги до виплати дивідендів засновникам готівкою;
· як правильно задокументувати та провести виплату дивідендів із каси, не порушуючи законодавства.

Одним із головних показників успішної роботи підприємства є його прибуток, подальше використання якого багато в чому залежить від рішення власників, які, у свою чергу, мають право претендувати на отримання відповідної частки прибутку у вигляді дивідендів. Тому питання нарахування та оподаткування дивідендів – частий предмет наших публікацій (див. «БАЛАНС-АГРО», 2017, № 4, с. 32; № 9, с. 10; № 11, с. 6; № 17-18, с. 5; № 28-1, с. 31). Сьогодні зупинимося на питаннях, що надходять на нашу консультаційну лінію, щодо виплати дивідендів готівкою з каси.

Що таке дивіденди?
Законодавчих визначень декілька. Одне з них наведено в пп. 14.1.49 Податкового кодексу (далі – ПК). Так, дивіденди – це платіж, що здійснюється юрособою, у тому числі емітентом корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів, цінних паперів, на користь власника таких корпоративних прав (інвестиційних сертифікатів, цінних паперів) у зв’язку з розподілом частини його прибутку, розрахованого за правилами бухгалтерського обліку. До дивідендів прирівнюються також платежі у грошовій формі, що здійснюються юрособою на користь її засновника та/або учасника (учасників) у зв’язку з розподілом чистого прибутку (його частини). Звернемо увагу, що визначення з ПК використовується лише в цілях оподаткування.
Інше визначення міститься в ч. 1 ст. 30 Закону від 17.09.08 р. № 514-VI «Про акціонерні товариства» (далі – Закон № 514). Воно більш спеціальне та адаптоване до особливостей акціонерного товариства.
Третє визначення можна вивести з одного з невід’ємних прав кожного учасника – права брати участь у розподілі прибутку й отримувати його частину (дивіденди) (п. 2 ч. 1 ст. 116 ЦК; ч. 1 ст. 88 ГК; ч. 8 ст. 41, ч. 1 ст. 60 Закону від 19.09.91 р. № 1576-XII «Про господарські товариства», далі – Закон № 1576).
Незважаючи на таку різноманітність визначень, усі вони мають приблизно одну й ту саму суть: дивіденди – це частина прибутку, що розподіляється між учасниками (акціонерами). Звідси такі висновки:
· по-перше, виплачувати дивіденди не можуть госпсуб’єкти, у яких отримання прибутку не є метою;
· по-друге, дивіденди можуть виплачуватися лише тоді, коли прибуток є.
Проте наявність прибутку не означає, що товариство зобов’язане його розподілити. Тобто, по суті, це право, а не обов’язок. До цього нас підводить і те, що рішення про подальшу долю отриманого прибутку, виплату дивідендів перебувають у виключній компетенції загальних зборів учасників (засновників) (п. 12 ч. 2 ст. 33 Закону № 514, ч. 1 ст. 59 та п. «д» ч. 5 ст. 41 Закону № 1576).

З якою періодичністю можуть виплачуватися дивіденди?
Для ТОВ та ФГ жодних обмежень законодавство не встановлює. Тут потрібно керуватися положеннями конкретного статуту й рішеннями загальних зборів. Не заперечує цього й Мін’юст (лист від 10.06.11 р. № 379-0-2-11-8.1).
І не важливо, виплачуватимуться дивіденди за рік чи, наприклад, за квартал.
Але зверніть увагу, чи працює товариство на підставі Модельного статуту, затвердженого постановою КМУ від 16.11.11 р. № 1182. Якщо так, то розподіл прибутку проводиться один раз за підсумками календарного року протягом I кварталу року, що настає за звітним (п. 30 зазначеного Статуту).

На підставі яких документів здійснюють виплату дивідендів?
Наведемо алгоритм дій щодо документального оформлення їх виплати.
1. Ухвалення рішення про розподіл прибутку. Рішення про розподіл прибутку та виплату дивідендів ухвалюється на загальних зборах засновників (учасників) і оформлюється відповідним протоколом. Хоча якщо у складі, наприклад, ТОВ – тільки один засновник, то такий намір оформлюється рішенням.
2. Наказ про виплату дивідендів. На цьому етапі директор ТОВ чи ФГ, підприємства видає наказ на підставі рішення загальних зборів засновників (учасників).
3. Безпосередня виплата дивідендів. Її можна здійснити як на банківський рахунок учасника, так і готівкою через касу підприємства.

Чи принциповим є цільове призначення грошових коштів у разі виплати дивідендів?
Насамперед зазначимо: «готівкове» законодавство жодних заперечень щодо виплати дивідендів готівкою не містить. Причому для цього можна використовувати як грошові кошти, спеціально отримані на такі цілі в банку, так і готівкову виручку від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).
Дуже важливо, що Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене постановою Правління НБУ від 15.12.04 р. № 637 (далі – Положення № 637), не пред’являє до підприємств вимог щодо цільового використання готівкових коштів, отриманих ними зі свого банківського рахунка. А отже, знявши гроші, наприклад, на госппотреби, ви цілком можете витратити їх інакше – виплатити дивіденди. Те саме стосується готівкової виручки – її можна використовувати на виплату дивідендів без попереднього зарахування на банківський рахунок підприємства (див. лист НБУ від 21.11.16 р. № 50-0004/95394). Головна умова – готівка, отримана в банку або у вигляді виручки, має бути своєчасно і в повному обсязі оприбуткована в касі підприємства.

Чи поширюється обмеження готівкових розрахунків у розмірі 50 тис. грн. на виплату дивідендів?
Відповідно до п. 2.3 Положення № 637 підприємства мають право здійснювати розрахунки готівкою між собою та/або з фізичними особами протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами в межах граничних сум розрахунків готівкою, установлених постановою Правління НБУ від 06.06.13 р. № 210 (далі – Постанова № 210). Так, гранична сума готівкових розрахунків між підприємством та фізособою на сьогодні становить 50 000 грн. При цьому кількість фізичних осіб, з якими здійснюються розрахунки, протягом дня не обмежується.
Платежі понад установлені граничні суми проводяться через банки або небанківські фінансові установи, які в установленому законодавством порядку отримали ліцензію на переказ коштів без відкриття рахунка, шляхом перерахування коштів з поточного рахунка на поточний рахунок або внесення коштів до банку для подальшого їх перерахування на поточні рахунки.
Отже, вимога щодо 50-тисячного обмеження готівкових розрахунків підприємства з фізособою стосується розрахунків за правочинами, предметом яких є будь-які матеріальні та нематеріальні блага, які може бути оцінено у грошовій формі, у тому числі виплата суб’єктами господарювання дивідендів фізичним особам.
Цей факт підтверджує НБУ (лист від 01.08.14 р. № 11-117/41539) та податківці (ЗІР, категорія 109.13).
Тож якщо сума дивідендів, належна до сплати одній фізособі, перевищує це обмеження, то підприємство може:
а) провести розрахунки в безготівковій формі. Але в такому разі під час видачі банком готівки з фізособи утримають плату за обслуговування у середньому – 1 % від суми);
б) розбити суму на кілька платежів, що не перевищують 50 тис. грн., та виплачувати протягом кількох днів з каси господарства.

Яка відповідальність у разі перевищення 50-тисячного обмеження?
За дотриманням порядку готівкових розрахунків стежить ДФС, вона і штрафує за порушення. За перше протягом року порушення можуть накласти штраф у розмірі від 1 700 до 3 400 грн., за повторне – від 8 500 до 17 000 грн. (ст. 16315 КУпАП).
Оскільки Указом Президента від 12.06.95 р. № 436/95 не передбачено строку давності для застосування штрафних санкцій за порушення вимог щодо ведення касових операцій у національній валюті, органами ДФС застосовуються норми ПК, згідно з якими такий строк становить 1 095 днів (ЗІР, категорія 109.21; ухвала ВАСУ від 25.10.16 р. № К/800/15727/15).
Раніше (до 06.06.13 р.) при порушенні підприємством граничних сум готівкових розрахунків суму перевищення додавали до фактичних залишків у касі, порівнювали із затвердженим лімітом каси, і в разі його перевищення застосовували подвійний штраф. Але тепер подібна система застосування санкцій не діє.

Якими документами слід оформлювати виплату дивідендів з каси підприємства?
Відповідно до п. 3.4 Постанови № 637 видача готівки з каси підприємства проводиться за видатковими касовими ордерами (типова форма № КО-2, додаток 3 до Положення № 637) або видатковими відомостями. Документи на видачу готівки мають підписувати керівник і головний бухгалтер або працівник підприємства, який на це уповноважений керівником.
Видача готівки особам, яких немає у штатному розписі підприємства, проводиться за видатковими касовими ордерами, що виписуються окремо на кожну особу, або за окремою видатковою відомістю, яка складається на кожного учасника – отримувача дивідендів. На виплату дивідендів кільком учасникам – працівникам підприємства можна складати одну видаткову відомість.
Одержувачі готівки надають паспорти або документи, що їх замінюють, і розписуються у відповідній графі документа. Уповноважена особа (касир) після виплати за відомістю коштів проти прізвища працівників, яким не виплачено дивіденди, робить відмітку від руки «Депоновано», а в кінці відомості зазначає фактично виплачену суму і невиплачену суму дивідендів.
До видаткових касових ордерів можуть додаватися розрахунки. У видатковому ордері слід зазначати паспортні дані одержувача, відомості про період, за який виплачуються дивіденди, а також реквізити наказу про виплату дивідендів. Видачу готівки має бути підтверджено підписом одержувача.

Як довго дозволено зберігати в касі готівку, призначену для виплати дивідендів засновникам?
Підприємства мають право зберігати в касі готівку, отриману в банку, для виплати дивідендів понад установлений ліміт каси протягом трьох робочих днів, уключаючи день отримання готівки в банку.
Якщо ви отримали готівку на виплату дивідендів, але в установлений строк (3 дні) так і не скористалися нею в намічених цілях (або для оплати інших госппотреб підприємства), то поспішіть до банку! Адже, як зазначено в тому ж п. 2.10 Положення № 637, у такому разі повернути невикористану понадлімітну готівку до банку слід не пізніше наступного робочого дня банку.

Висновки
1.
Законодавство не встановлює обмежень на періодичність виплати дивідендів для ТОВ та ФГ. Тут усе визначає власник підприємства або вповноважений ним орган відповідно до установчих документів. Відповідні рішення доцільно оформити у вигляді: протоколу зборів власників – якщо засновників два й більше; розпорядженням – якщо власник один; наказом – якщо власник один і він є директором підприємства.
2. Для виплати дивідендів готівкою з каси підприємства можна використовувати як грошові кошти, спеціально отримані на ці цілі в банку, так і готівкову виручку від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).
3. Як і будь-яку іншу виплату з каси, видачу дивідендів здійснюють за видатковими касовими ордерами або видатковими відомостями.
4. Підприємства мають право зберігати в касі готівку, отриману в банку, для виплати дивідендів понад установлений ліміт каси протягом трьох робочих днів, уключаючи день отримання готівки в банку.
5. У разі виплати дивідендів фізичним особам слід ураховувати законодавчо встановлену граничну суму щоденних готівкових розрахунків – не більше 50 тис. грн. для однієї фізособи.

Джерело: "Баланс-Агро" № 41, який виходить з друку 06.11.17 р.

Приєднуйтесь до нашої сторінки та отримуйте новини першими!

Дякую, я вже з вами!