Баланс группа компаній

Бухгалтерія - це любов!

(056) 370-44-25
Замовити дзвінок

Трансфертне ціноутворення: все, що потрібно знати! (частина 2)

8 лютого 2017 р.

ДФС у листі від 02.02.17 р. № 2376/7/99-99-15-02-01-17 зазначило, що 1 січня 2017 року набрав чинності Закон України від 21 грудня 2016 року № 1797-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні" (далі - Закон N 1797). Основними змінами Закону N 1797 стосовно трансфертного ціноутворення є такі:

Проведення коригування комерційних та фінансових умов операцій
Підпунктом 39.2.2.1 Кодексу передбачено для забезпечення зіставності та уникнення впливу відмінностей між контрольованою та неконтрольованою операціями здійснювати коригування таких відмінностей комерційних та фінансових умов як у контрольованій, так й у потенційно зіставних неконтрольованих операціях. Раніше норма давала можливість коригувати тільки відмінності у неконтрольованих операціях.

Застосування методів трансфертного ціноутворення
Законом N 1797 уточнено застосування методів встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу "витягнутої руки".
Зокрема для методу порівняльної неконтрольованої ціни визначено можливість застосування для порівняння ціни контрольованої операції не тільки зіставних неконтрольованих операцій, здійснених платником та іншими особами, а також відомостей, отриманих з інших інформаційних джерел, зазначених у підпункті 39.5.3 Кодексу.
При використанні методу ціни перепродажу має порівнюватись валова рентабельність контрольованої операції, а для методу "витрати плюс" - валова рентабельність собівартості.
Для методу чистого прибутку уточнено можливість використання не тільки показників рентабельності, які базуються на показнику чистого прибутку, а також і показника рентабельності операційних витрат. Водночас підпунктом 39.3.6.2 Кодексу передбачено, що метод чистого прибутку використовується, зокрема, у разі відсутності або недостатності інформації, на підставі якої можна обґрунтовано зробити висновок про достатній рівень зіставності умов контрольованої операції з умовами зіставної (зіставних) неконтрольованої (неконтрольованих) операції (операцій) під час використання методів порівняльної неконтрольованої ціни, ціни перепродажу або "витрати плюс".

Самостійне коригування
Змінами до підпункту 39.5.4 Кодексу платнику дозволено при здійсненні самостійного коригування податкових зобов’язань розраховувати їх відповідно до максимального або мінімального значення діапазону цін (рентабельності), а не до значення медіани такого діапазону.

Документація з трансфертного ціноутворення
Законом N 1797 розширено зміст документації, яку платники податків, що здійснюють контрольовані операції, повинні складати та зберігати за кожний звітний період.
Платник податків додатково до переліку інформації, яка зазначалась у документації з трансфертного ціноутворення відповідно до попередніх правил підпункту 39.4.6 Кодексу, має ще розкрити:
   дані про осіб, корпоративними правами яких у розмірі 20 і більше відсотків володіє платник податків. Дані повинні бути такими, що дають змогу ідентифікувати таких пов’язаних осіб (включаючи найменування держав (територій), податковими резидентами яких є такі особи, код особи, встановлений у країні їх реєстрації) та розкривати інформацію щодо критеріїв визнання таких осіб пов’язаними;
   інформацію про осіб, яким платник податків надає місцеві управлінські звіти;
   опис структури управління платника податків, схему його організаційної структури;
   опис діяльності та стратегії ділової активності, що провадиться платником податків, зокрема економічні умови діяльності, аналіз відповідних ринків товарів (робіт, послуг), на яких здійснює свою діяльність платник податків, інформацію про основних конкурентів;
   відомості щодо участі платника податків у реструктуризації бізнесу або передачі нематеріальних активів у звітному або попередньому році, з поясненням аспектів цих операцій, що вплинули або впливають на діяльність платника податків;
   копії договорів (контрактів), що стосуються контрольованої операції;
відомості про фактично проведені розрахунки у контрольованій операції (суму та валюту платежів, дату, платіжні документи).
При підготовці документації з трансфертного цінотворення, яка подається платником на запит Державної фіскальної служби України відповідно до підпунктів 39.4.4 та 39.4.8 Кодексу після 01.01.2017 р., мають застосовуватись норми, чинні на момент направлення запиту.
Зазначимо, що незважаючи на перенесення терміну подання звіту про контрольовані операції на 1 жовтня року, що настає за звітним, строк надсилання платнику запиту на подання документації з трансфертного ціноутворення (підпункт 39.4.4 Кодексу) не змінився - такий запит може бути надіслано ДФС не раніше 1 травня року, що настає за календарним роком, в якому таку контрольовану операцію (операції) було здійснено.
Водночас звертаємо увагу, що відповідно до п. 3 розділу ІІІ Порядку проведення моніторингу контрольованих операцій, затвердженого наказом Мінфіну від 14.08.2015 р. N 706, ініціювання контролюючим органом направлення запиту до платників податків щодо подання документації з трансфертного ціноутворення відповідно до підпункту 39.4.4 Кодексу має здійснюватись з урахуванням аналізу звітів про контрольовані операції.

Відповідальність та штрафні санкції
Зазнали змін штрафні санкції за порушення, пов’язані із податковою звітністю з трансфертного ціноутворення.
По-перше, штрафні санкції відтепер прив’язані до розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року.
При цьому у разі застосування після 01.01.2017 р. штрафних санкцій щодо податкової звітності за 2015 та 2016 роки буде використовуватись прожитковий мінімум для працездатної особи, встановлений відповідно станом на 1 січня 2015 року та 1 січня 2016 року.
По-друге, пунктом 120.3 Кодексу запроваджено нові штрафні санкції у разі неподання податкової звітності.
З 01.01.2017 р. неподання платником податків звіту про контрольовані операції (уточнюючого звіту) та/або документації з трансфертного ціноутворення після спливу 30 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати штрафу (штрафів), тягне за собою накладення штрафу, що дорівнює 5 розмірам прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року, за кожен календарний день їх неподання. Слід зазначити, що Законом  N 1797 у цьому випадку не обмежено верхню межу суми штрафу (фінансової санкції).
По-третє, запроваджено окрему, більш "м’яку" відповідальність за порушення у випадку, коли платник самостійно до початку перевірки контролюючим органом виявив факт несвоєчасного подання звіту про контрольовані операції, документації з трансфертного ціноутворення та несвоєчасне декларування операцій у раніше поданому звіті та подав звіт (уточнюючий звіт).
Статтю 120 Кодексу доповнено новим пунктом 120.4, яким передбачено застосування таких штрафів:
   одного розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року, за кожний календарний день несвоєчасного подання звіту про   контрольовані операції, але не більше 300 розмірів прожиткового мінімуму;
   одного розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року, за кожний календарний день несвоєчасного декларування контрольованих операцій в поданому звіті про контрольовані операції у разі подання уточнюючого звіту, але не більше 300 розмірів прожиткового мінімуму;
   двох розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року, за кожний календарний день несвоєчасного подання документації з трансфертного ціноутворення, визначеної підпунктами 39.4.6 та 39.4.8 Кодексу, але не більше 200 розмірів прожиткового мінімуму.
Крім того, новою редакцією пункту 50.1 Кодексу передбачено, що у разі подання платником уточнюючого розрахунку до податкової декларації з податку на прибуток підприємств за попередній податковий (звітний) рік з метою здійснення самостійного коригування відповідно до статті 39 цього Кодексу, за умови подання уточнюючого розрахунку у строк не пізніше 1 травня року, наступного за звітним, штраф у розмірі трьох відсотків від суми заниження податкового зобов’язання не застосовується.

Підстави для проведення перевірки з питань дотримання платником податків принципу "витягнутої руки"
Разом із зміною назви (раніше - "перевірка платника податків з питань повноти нарахування і сплати податків під час здійснення контрольованих операцій") зазнали змін підстави для проведення перевірки з питань дотримання платником податків принципу "витягнутої руки", визначені підпунктом 39.5.2.1 Кодексу. Така перевірка може бути проведена контролюючим органом у разі надання платником податків документації з трансфертного ціноутворення відповідно до підпункту 39.4.4 Кодексу або у разі неподання платником податків чи подання з порушенням вимог пункту 39.4 Кодексу звіту про контрольовані операції або документації з трансфертного ціноутворення.
При цьому підстави для проведення документальної позапланової перевірки згідно із підпунктами 78.1.14 - 78.1.16 Кодексу не зазнали змін.

Різниці, які виникають при здійсненні фінансових операцій
Законом N 1797 визначено, що фінансовий результат податкового (звітного) періоду коригується у контрольованих операціях за результатами податкового (звітного) року.
Водночас уточнено термінологію цих підпунктів щодо умов, за яких відбувається збільшення фінансового результату до оподаткування при здійсненні контрольованих операцій, а саме слова "звичайних цін" замінено словами "ціни, визначені за принципом "витягнутої руки".

Джерело: https://uteka.ua/ua/publication/Transfertnoe-cenoobrazovanie-vse-chto-nuzhno-znat-chast-2.

Приєднуйтесь до нашої сторінки та отримуйте новини першими!

Дякую, я вже з вами!