Баланс группа компаній

Бухгалтерія - це любов!

(056) 370-44-25
Замовити дзвінок

Особливості обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів

4 грудня 2015 р.

Із 01.01.15 р. відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 123 «Запаси», затвердженого наказом Мінфіну від 12.11.10 р. № 1202 (далі – НП(С)БОДС 123), змінилися підходи до обліку окремих запасів. У цій консультації ми розглянемо питання, які задають фахівці бухгалтерських служб стосовно малоцінних та швидкозношуваних предметів (далі – МШП)

Загальні вимоги

Як передбачено п. 1 розд. ІІ НП(С)БОДС 123, МШП є одним із видів запасів. До МШП належать запаси, що використовуються не більше одного року або протягом операційного циклу (якщо він більше одного року). Аналогічні норми щодо МШП містяться і у Плані рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затвердженому наказом Мінфіну від 26.06.13 р. № 611 (далі – План рахунків). Для узагальнення та накопичення інформації в бухгалтерському обліку про наявність та рух МШП застосовуються два субрахунки рахунка 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети» Плану рахунків (див. табл. 1).

Таблиця 1


п/п

Код суб-
рахунка

Назва
субрахунка

Об’єкти обліку

1

2

3

4

1

221

Малоцінні та швидкозношувані предмети

Знаряддя лову (трали, неводи, сіті тощо).

Пилки, сучкорізи, троси для сплаву.

Спеціальні інструменти та спеціальні пристосування для серійного і масового виробництва певних виробів або для виготовлення індивідуальних замовлень.

Предмети виробничого призначення; обладнання, що сприяє охороні праці, предмети технічного призначення, які не можуть бути віднесені до необоротних активів.

Господарський інвентар – предмети конторського та господарського облаштування, столовий, кухонний та інший господарський інвентар, предмети протипожежного призначення.

Інші предмети, термін корисної експлуатації яких, як очікується, не перевищує один рік, зокрема смарт-картки

2

222

Малоцінні та швидкозношувані предмети спеціального призначення

Малоцінні та швидкозношувані предмети спеціального призначення, що мають специфічне призначення і обмежене короткотермінове застосування в окремих галузях

Нагадаємо, що відповідно до наказу Мінфіну від 23.07.15 р № 664 назву субрахунка 221 «Малоцінні та швидкозношувані предмети, що знаходяться на складі і в експлуатації» змінено на «221 «Малоцінні та швидкозношувані предмети». Тобто на субрахунках 221 та 222 обліковуються МШП до моменту видачі зі складу. Про особливості бухобліку МШП поговоримо в консультації далі.

Первісна вартість МШП

У бухгалтерському обліку МШП відображаються за первісною вартістю, тобто як звичайні запаси. За вимогами п. 7, 8 розд. ІІ НП(С)БОДС 123 первісна вартість запасів включає: витрати на придбання; суми ввізного мита; суми непрямих податків у зв’язку з придбанням запасів, які не відшкодовуються суб’єктам державного сектора; витрати на обмін і переробку та інші витрати, що виникли під час доставки запасів до місця зберігання (використання) і приведення їх у стан, у якому вони придатні для використання в запланованих цілях. Аналогічні вимоги щодо складу первісної вартості запасів закріплено в Методичних рекомендаціях з бухгалтерського обліку запасів суб’єктів державного сектора, затверджених наказом Мінфіну від 23.01.15 р. № 11 (далі – Методрекомендації «Запаси»).

Первісна вартість одиниці МШП, за якою вони відображаються в бухобліку, визначається із дотриманням вимог п. 7 Методрекомендацій «Запаси», тобто шляхом ділення фактичних витрат, пов’язаних із придбанням однорідних запасів, на загальну кількість придбаних запасів. Порядок визначення первісної вартості запасів розглядався в попередніх номерах.

Особливості обліку МШП

Одиницею обліку МШП, яка визначається в розпорядчому документі про облікову політику, є їх найменування або однорідна група, установлені виходячи з потреб установи.

При оприбуткуванні МШП, на відміну від інших запасів, їх вартість відразу відноситься на фактичні видатки установи. При цьому МШП продовжують обліковуватися на відповідних субрахунках 221–222 до моменту вибуття зі складу. Нагадаємо, що всі інші види запасів відносяться на видатки установи в міру їх використання на підставі первинних документів та норм витрат.

Кореспонденцію субрахунків за операціями з МШП, яка здійснюється згідно з Типовою кореспонденцією субрахунків бухгалтерського обліку (додаток 2 до Плану рахунків, далі – Типова кореспонденція), наведемо в табл. 2.

Таблиця 2


п/п

Зміст операції

Кореспонденція
субрахунків

Рядок Типової кореспонденції

Регістр бухобліку
(наказ Держказначейства від 27.07.2000 р. № 68)

Дт

Кт

1

2

3

4

5

6

1

Оприбуткування придбаних МШП

 

 

2.11

 

1.1

У разі попередньої оплати

221–222

362, 364

Меморіальний ордер
№ 4

Водночас здійснюється другий запис

801, 802,
811–813

411

1.2

У разі оплати після їх отримання

221–222

675

Меморіальний ордер
№ 6

Водночас здійснюється другий запис

801, 802,
811–813

411

1.3

Відображення сум витрат, що включаються до складу первісної вартості МШП, передбачених НП(С)БОДС 123

221–222

362, 364, 675

Меморіальний ордер
№ 4 або № 6

Водночас здійснюється другий запис

801, 802,
811–813

411

1.4

Сума ПДВ, яка включена до податкового кредиту, що відшкодовується установі

641

362, 364, 675

Меморіальний ордер
№ 4 або № 6

2

Безоплатне отримання МШП за операціями з внутрішньовідомчої передачі запасів

221–222

411

2.12

Меморіальний ордер
(типова форма № 274
(бюджет))

3

Оприбуткування МШП, отриманих як гуманітарна допомога

221–222

364

2.13

Меморіальний ордер
№ 4

Водночас здійснюється другий запис

812

411

4

Видача зі складу в експлуатацію МШП

411

221

2.14

Меморіальний ордер
№ 10

Підсумовуючи, акцентуємо увагу на таких нюансах обліку МШП:

·          незалежно від способу надходження до установи МШП підлягають оприбуткуванню на склад;

·          сума ПДВ, включена до податкового кредиту, що відшкодовується установі, не включається до первісної вартості МШП (не збільшує субрахунки 221–222), а відображається на субрахунку 641 «Розрахунки за податками і зборами в бюджет»;

·          передані в експлуатацію МШП виключаються зі складу активів (списуються з балансу і відповідно грошовий облік їх не ведеться) із подальшою організацією оперативного кількісного обліку протягом строку їх фактичного використання за місцями експлуатації і відповідними особами.

При цьому підстав обліковувати на рахунках позабалансового обліку МШП, переданих в експлуатацію (така версія іноді розглядається), немає. Тобто передані в експлуатацію МШП списуються на підставі первинних документів, що підтверджують здійснення господарських операцій, із субрахунків 221–222 і не обліковуються на рахунках позабалансового обліку.

Інветаризація МШП

Для забезпечення достовірності даних бухобліку та фінансової звітності бюджетні установи зобов’язані проводити інвентаризацію.

Згідно з п. 10 розд. І Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Мінфіну від 02.09.14 р. № 879, інвентаризація запасів, зокрема МШП, проводиться в період протягом трьох місяців перед складанням річної фінансової звітності.

Об’єкти, періодичність та строки проведення інвентаризації у звітному році затверджуються розпорядчим документом керівника установи.

Слід наголосити, що матеріально відповідальні особи не включаються до складу робочої інвентаризаційної комісії для перевірки активів, що знаходяться у них на відповідальному зберіганні.

При знятті натуральних залишків товарно-матеріальних цінностей по кожному окремому складу, які знаходяться у матеріально відповідальної особи, складається Інвентаризаційний опис запасів, форму якого затверджено наказом Мінфіну від 17.06.15 р. № 572. Цим же наказом затверджено і форму Звіряльної відомості результатів інвентаризації запасів, до якої включаються виявлені розбіжності між даними бухобліку і даними інвентаризаційних описів.

На МШП, які обліковуються в оперативному порядку, інвентаризаційні описи не складаються, а перевіряється фактична наявність цих предметів у матеріально відповідальних осіб шляхом зіставлення з відомістю оперативного обліку. Виявлена при цьому нестача предметів оформлюється актом.

Більш докладну консультацію див. у журналі „БАЛАНС-БЮДЖЕТ” від 07.12.15 р. № 49.

Приєднуйтесь до нашої сторінки та отримуйте новини першими!

Дякую, я вже з вами!