Ваше передплачене видання Читайте on-line

Баланс группа компаній

Бухгалтерія - це любов!

(056) 370-44-25
Замовити дзвінок

Нове в обліковій політиці 2015 року. Бюджетним установам.

July 28, 2015

В зв`язку з введенням 9 нових НП(С)БОДС, які передбачають розробку облікової політики бюджетними установами, що грунтується на єдиних вимогах головних розпорядників бюджетних коштів, фахівці UTEKA надають приклад проекту наказу для формування облікової політики та таблицю систематизованих нормативів для міністертсв та відомст:

ПРОЕКТ

НАКАЗ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ

Відповідно до вимог ст. 56 Бюджетного кодексу, п.6 ст.6 Закону України « Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», пп.7п.13 Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи, затвердженого постановою КМУ від 26.01.11 р. № 59

наказую:

1. Управлінню (назва структурного підрозділу) здійснити заходи

- До….р. щодо приведення розпорядчого документу(від №) з питань облікової політики до вимог вищезазначених нормативно-правових актів(або внести зміни до обраної раніше( розпорядчий документ від ..№), у якому встановити принципи, методи і процедури, які будуть використовуватися для ведення бухгалтерського обліку, складання і подання фінансової звітності як самостійно міністерством, так розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня;

 

- до …….р. розробити методичні рекомендації щодо застосування національних положень(стандартів) бухгалтерського обліку у державному секторі по їх застосуванню, які набули чинності з 01.01.15 р., з урахуванням галузевих особливостей діяльності підвідомчих установ.

 

2. Керівникам бюджетних установ Міністерства (назва )

 

- До ….р. надати пропозиції за встановленою формою (додаток …) управлінню (назва структурного) для визначення єдиних підходів до облікової політики, вимоги нормативно-правових актів до яких передбачають більш ніж один варіант застосування, з наданням відповідних обґрунтувань;

 

- до 01.07.15 р. привести у відповідність з вимогами законодавства і розпорядчих документів установи вищого рівня облікову політику установи.

Додаток 1

№№

НП(С)БОДС- « «

Елементи облікової політики по об»єкту…..

МОЖЛИВІ АЛЬТЕРНАТИВИ

ОБГРУНТУВАННЯ ВИБОРУ - коментар

Нормативна база:

 

Назва нормативно-правової акту

Параметри норм

Зміст норми

2

3

4

Закон « Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»

П.6 ст.6

Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, у межах своєї компетенції, відповідно до галузевих особливостей розробляють на базі національних положень(стандартів) бухгалтерського обліку методичні рекомендації щодо їх застосування

Бюджетний кодекс

Абз.2 Ч. .2 ст. 4

Якщо іншим нормативно-правовим актом бюджетні відносини визначаються інакше, ніж у цьому Кодексі, застосовуються відповідні норми цього Кодексу.

Бюджетний кодекс

П.п.1) ч.1 ст. 7

Принцип єдності бюджетної системи України - єдність бюджетної системи України забезпечується єдиною правовою базою, єдиною грошовою системою, єдиним регулюванням бюджетних відносин, єдиною бюджетною класифікацією, єдністю порядку виконання бюджетів та ведення бухгалтерського обліку і звітності

Бюджетний кодекс

П.п.4) ч.1 ст.19

Стадіями бюджетного процесу визнаються:

4) підготовка та розгляд звіту про виконання бюджету …

Бюджетний кодекс

Ч.5 Ст.20

Ч. 6 ст.20

Результативні показники бюджетної програми використовуються для оцінки ефективності бюджетної програми і включають кількісні та якісні показники, які визначають результат виконання бюджетної програми, характеризують хід її реалізації, ступень досягнення поставленої мети та виконання завдань бюджетної програми. Такі показники мають підтверджуватися офіційною державною, статистичною, фінансовою та іншою звітністю, даними бухгалтерського, статистичного та внутрішньогосподарського(управлінського) обліку.

На всіх стадіях бюджетного процесу його учасники в межах своїх повноважень здійснюють оцінку ефективності бюджетних програм, що передбачає заходи з моніторингу, аналізу та контролю за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів.


Пп.6 ч. 5 Ст.22

Пп. 7 ч.5 ст.22

Пп. 9 ч. 5 ст.22

Пп.10 ч.5 ст. 22

Головний розпорядник бюджетних коштів:

Розробляє та затверджує паспорти бюджетних програм і складає звіти про їх виконання, здійснює аналіз показників виконання бюджетних програм….

Здійснює …організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі

Здійснює внутрішній контроль за повнотою надходжень, взяттям бюджетних зобов»язань розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачами бюджетних коштів і витрачанням ними бюджетних коштів.

Забезпечує організацію та ведення бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової і бюджетної звітності у порядку, встановленому законодавством


Абз.2 ч.2 Ст.56

Бюджетні установи ведуть бухгалтерський облік відповідно до НП(С)БОДС, що затверджуються Міністерством фінансів України, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку

Закон « Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»

П.2 ст. 8

Питання організації бухгалтерського обліку на підприємстві належать до компетенції його власника(власників) або уповноваженого органу(посадової особи) відповідно до законодавства та установчих документів.
Закон « Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»

П.3 ст.8

Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несе власник( власники) або уповноважений орган (посадова особа), який здійснює керівництво підприємством відповідно до законодавства та установчих документів

Закон « Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»

П.4 ст.8

Завдання та функціональні обов»язки бухгалтерських служб, повноваження керівника бухгалтерської служби у бюджетних установах визначаються Кабінетом Міністрів України

Закон « Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»

П. 5 ст.8

Підприємство самостійно:

Визначає за погодженням з власником(власниками) або уповноваженим ним органом(посадовою особою) відповідно до установчих документів облікову політику підприємства


П.1 ст.13

Звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік. Проміжна звітність складається щоквартально наростаючим підсумком з початку звітного року в складі балансу та звіту про фінансові результати.

Закон « Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»

П.1 ст.14

Підприємства зобов»язані подавати квартальну та фінансову звітність органам, до сфери управління яких вони належать, трудовим колективам на їх вимогу, власникам

Закон « Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»

П.2 ст.12

Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать підприємства, засновані на державній власності, та органи, які здійснюють управління майном підприємств, заснованих на комунальній власності, крім власних звітів складають та подають зведену фінансову звітність щодо всіх підприємств, що належать до сфери їх управління

Постанова КМУ від 26.01.11 р. № 59 «типове положення про бухгалтерську службу бюджетної установи»

П.6

Пп. 3 п.8

Пп.7 п.13

Бухгалтерська служба бюджетної установи, якій підпорядковані інші бюджетні установи, здійснює методичне керівництво та контроль за дотриманням вимог законодавства з питань ведення бухгалтерського обліку, складення фінансової та бюджетної звітності у таких установах.

Бухгалтерська служба має право:

Одержувати від структурних підрозділів бюджетної установи та бюджетних установ, які їй підпорядковані, необхідні відомості, довідки та інші матеріали, а також пояснення до них.

Подає керівникові бюджетної установи пропозиції щодо:

Визначення облікової політики, зміни обраної облікової політики з урахуванням особливостей діяльності бюджетної установи і технології оброблення облікових даних, у т.ч. системи та форм внутрішньогосподарського(управлінського) обліку та правил документообігу, додаткової системи рахунків і регістрів аналітичного обліку, звітності та контролю за господарськими операціями.


Методичні рекомендації щодо облікової політики суб»єкта державного сектору

(

Наказ Мінфіну від 23.01.15 р. № 11)

П.2 Розділ 1

Суб»єкт державного сектору самостійно на основі НП(С)БОДС та інших нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку в державному секторі визначає за погодженням з головним розпорядником бюджетних коштів облікову політику, а також зміни до неї.

Суб»єкти державного сектору нижчого рівня передають розпорядчий документ про облікову політику на погодження за відомчою підпорядкованістю суб»єктам державного сектору вищого рівня.

Головні розпорядники бюджетних коштів самостійно затверджують облікову політику на підставі розпорядчого документа керівника

-«-

П.3 Розділ 1

У розпорядчому документі про облікову політику визначаються принципи, методи і процедури, які використовуються суб»єктом державного сектору для ведення бухгалтерського обліку, складання і подання фінансової звітності та щодо яких нормативно-правовими актами з бухгалтерського обліку передбачено більш ніж один їх варіант, а також строки корисного використання груп основних засобів та нематеріальних активів. Одноваріантні методи оцінки, обліку і процедур до такого розпорядчого документа включати недоцільно.

Облікова політика може враховувати галузеві особливості діяльності суб»єкта державного сектора


П.4 Розділ 4

В межах головного розпорядника бюджетних коштів застосовуються єдині підходи до облікової політики


П.2 розділу Ш

Облікова політика може бути змінена, як правило, з початку року

Джерело: http://uteka.ua/channels_store/publication/Nove-v-oblikovij-politici-2015-roku.Byudzhetnim-ustanovam.-8184

Приєднуйтесь до нашої сторінки та отримуйте новини першими!

Дякую, я вже з вами!