Ваше передплачене видання Читайте on-line

Баланс группа компаній

Бухгалтерія - це любов!

(056) 370-44-25
Замовити дзвінок

Податкова перевірка завершилася - які терміни і на що надаються після дати закінчення перевірки (Порядок оформлення актів податкових перевірок)

January 27, 2016

Даний порядок повинні дотримуватися податківці при оформленні акта перевірки, як планової, так і позапланової. Не поширюється цей порядок тільки на перевірки за трансфертними цінами і на електронні перевірки за заявою платника податків.
Зверніть увагу на встановлені терміни, пов'язані з оформленням та врученням акта перевірки.

На составление, подписание акта налоговиками и его регистрации 5 (10) раб. дней со дня, следующего за днем окончания проверка (10 дней если есть филиалы)
На направление и вручение акта плательщику 3 раб. дня после регистрации акта
На ознакомление, подписание акта плательщиком, а также на направление возражений (в налоговый орган по основному месту учета плательщика) 5 раб. дней со дня, следующего за днем получения акта
На рассмотрение налоговиками возражений, подготовки заключения (висновка) и письменного ответа плательщику 5 раб. дней со дня, следующего за днем получения возражений

Аудитор Сергей Гонтаровский

Порядок оформлення результатів документальних перевірок Дотримання законодавства України по вопросам государственной митної справи, податкового, валютного та Іншого законодавства платниками податків - юридичними особами та їх відокремленімі Підрозділами

Затверджено Наказ Міністерства фінансів України
від 20 серпня 2015-го. N 727
Зареєстровано в Міністерстві Юстиції України
26 жовтня 2015-го. N 1300/27745
[Цей Порядок набравши ЧИННОСТІ з 17.11.2015 р.]

Загальні положення

Цей Порядок розроблено відповідно до вимог Податкового кодексу України (далі - Податковий кодекс) та Митного кодексу України (далі - Митний кодекс) для! Застосування Посадовими особами Контролюючим ОРГАНІВ при оформленні результатів документальних перевірок платників податків - юридичних осіб, їх відокремленіх Підрозділів, постійніх представництв та представництв нерезидентів (далі - платники податків) Дотримання законодавства по вопросам государственной митної справи, про збір та облік єдиного внеска на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі - єдиний внесок), податкового, валютного та Іншого законодавства, контроль за Дотримання которого покладаючи на контролюючі органи .
Дія цього Порядку не пошірюється на оформлення результатів перевірок контрольованіх операцій Відповідно до статті 39 розділу I Податкового кодексу.
Оформлення результатів документальних невіїзніх позаплановіх Електрон перевірок за заявила платника податків, їх Підписання та реалізація здійснюються з урахуванням Особливе, визначених Податковими кодексом.
 
Терміни в цьом Порядку вжіваються в таких значеннях:
акт документальної перевіркі - службовий документ, Який підтверджує факт проведення документальної перевіркі, відображає ее результатами І є носієм доказової информации про віявлені Порушення вимог законодавства по вопросам государственной митної справи, податкового, валютного та Іншого законодавства, контроль за Дотримання которого покладаючи на контролюючі органи;
довідка документальної перевіркі - службовий документ, Який підтверджує факт проведення документальної перевіркі, відображає ее результатами І є носієм доказової информации про невстановлення Фактів порушеннях вимог законодавства по вопросам государственной митної справи, податкового, валютного та Іншого законодавства, контроль за Дотримання которого покладаючи на контролюючі органи.
Поняття «документальна перевірка», «контролюючі органи» у Цьом Порядку вжіваються у значеннях, наведення у податковому кодексі та Митний кодексі.
Цім Порядком визначаються основні вимоги до форми та змісту акта (довідки) документальної перевіркі, інформатівніх Додатків до акта (довідки), порядку его (ее) Підписання, реєстрації та зберігання.
 
Основні вимоги до оформлення документальних перевірок
Результатів документальних перевірок оформлюються у форме акту або довідки документальної перевіркі. У разі встановлення во время перевіркі порушеннях складається акт документальної перевіркі, а у разі відсутності порушеннях - довідка документальної перевіркі.
Акт (довідка) документальної перевіркі складається у двох прімірніках та підпісується Посадовими особами Контролюючим органу, Який провівши перевірку, а такоже Посадовими особами платника податків або его закон ПРЕДСТАВНИК (керівніком платника податків або Уповноважених ним особою).
Акт документальної перевіркі винен містіті сістематізованій виклад виявленості во время перевіркі Фактів порушеннях норм законодавства по вопросам государственной митної справи, податкового, валютного та Іншого законодавства, контроль за Дотримання которого покладаючи на контролюючі органи.
У акті документальної перевіркі вікладаються всі суттєві обставинні фінансово-господарської ДІЯЛЬНОСТІ платника податків, Які стосують Фактів виявленості порушеннях законодавства по вопросам государственной митної справи, податкового, валютного та Іншого законодавства, контроль за Дотримання которого покладаючи на контролюючі органи.
Факти виявленості порушеннях законодавства по вопросам государственной митної справи, податкового, валютного та Іншого законодавства, контроль за Дотримання которого покладаючи на контролюючі органи, вікладаються в акті документальної перевіркі чітко, об'єктивно та ПОВНЕ мірою з Ваші відповіді на первінні документи, регістрі податкового та бухгалтерського обліку , Фінансової та іншої звітності, Інші документи, пов'язані з Обчислення и Сплат податків, зборів, платежів, ведення / складання якіх предусмотрена законодавством, або отрімані від других суб'єктів господарювання, ОРГАНІВ государственной власти, у тому чіслі іноземних держав, правоохороних ОРГАНІВ , а такоже Податковими інформацію, что підтверджують наявність зазначену Фактів.
 
Акт (довідка) документальної перевіркі винен буті Складення на Паперове носії державною мовою и маті наскрізну нумерацію сторінок.
Титульний аркуш акта (довідки) документальної перевіркі друкується на номерному бланку Контролюючим органу для складання АКТІВ документальних перевірок.
У разі необхідності использование у змісті акта (довідки) документальної перевіркі скороченню назв и загальнопрійнятіх абревіатур при Першому вжіванні відповідне словосполучень зазначається Повністю з одночасною вказівкою в дужках его скороченої назви або абревіатурі, яка буде використовуват далі в тексті.
У акті (довідці) документальної перевіркі, інформатівніх Додатках та других Матеріалах НЕ допускаються будь-які виправлення цифрових показніків, дат та других даних.
 
Усі вартісні показатели відображаються у національній Валюті України, а показатели, віражені в іноземній Валюті, підлягають відображенню в акті (довідці) документальної перевіркі з одночаснім зазначену їх еквіваленту в національній Валюті України за офіційнім курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національнім банком України на дату проведення фінансово-господарської операции, если інше не встановлено законом.
 
Інформація, что містіться в акті (довідці) документальної перевіркі, що не підлягає розголошенню Посадовими особами Контролюючим органу, а такоже передачі в Інші органи, за вінятком віпадків, передбачення законом.
 
У разі відмові у допуску посадових осіб Контролюючим органу до проведення перевіркі або неможлівості проведення перевіркі складається відповідній акт.
 
За результатами перевіркі Дотримання законодавства по вопросам государственной митної справи при проведенні планової документальної перевірок та позаплановіх перевірок з усіх вопросам складається окремий акт (довідка).
 
III. Зміст акта (довідки) документальної перевірки

  1. Акт (довідка) документальної перевірки складається з чотирьох частин: вступної, загальних положень, описової частини та висновку. До акта (довідки) документальної перевірки додаються інформативні додатки.

 

  1. Вступна частина акта (довідки) документальної перевірки повинна містити такі дані:

місцезнаходження платника податків;

повне і скорочене (за наявності) найменування платника податків відповідно до установчих документів;

підстави для проведення перевірки відповідно до закону;

дату видачі та номер направлення/посвідчення на право проведення документальної виїзної перевірки, найменування контролюючого органу, який його виписав. Реквізити наказів про проведення перевірки, зупинення, продовження або перенесення строків її проведення (у разі наявності). Якщо документальна перевірка здійснюється відповідно до підпункту 78.1.11 пункту 78.1 статті 78 глави 8 розділу II Податкового кодексу або частини десятої статті 346 Митного кодексу, зазначаються відповідні обов’язкові реквізити постанов (ухвал);

посади, назву структурного підрозділу, найменування контролюючого органу, звання, прізвища, імена, по батькові посадових осіб, що проводили перевірку;

вид перевірки (документальна планова або позапланова, виїзна або невиїзна перевірка);

період, за який проводилася документальна перевірка діяльності платника податків. У разі невідповідності періоду, за який перевіряються питання дотримання валютного законодавства, сплати єдиного внеску, такий період зазначається окремо;

інформацію про надсилання (вручення) платнику податків повідомлення про проведення документальної перевірки (у випадках, передбачених законом);

інформацію про наявність журналу реєстрації перевірок платника податків та вчинення в ньому запису про проведення перевірки.

 

  1. Загальні положення акта (довідки) документальної планової перевірки (відповідні додатки до загальних положень) повинні містити такі дані:

1) строк проведення документальної перевірки (дату початку та дату закінчення перевірки) із зазначенням (у разі наявності):

строку продовження або перенесення строків проведення документальної перевірки;

строку зупинення документальної перевірки;

при проведенні документальних перевірок дотримання законодавства з питань державної митної справи також із зазначенням:

строку між початком перевірки та наданням платником податків документів і відомостей, необхідних для проведення перевірки (у разі необхідності);

строку між врученням платнику податків, що перевіряється, або його уповноваженим особам письмового запиту про надання документів (їх копій), пояснень, довідок та інформації (у тому числі в електронному вигляді), необхідних для проведення перевірки, та їх наданням (у разі їх надання);

строку між направленням запитів на проведення зустрічних звірок платників податків (у разі необхідності їх проведення) та отриманням матеріалів таких звірок (у разі необхідності);

2) інформацію про посадових осіб платника податків або його законних представників, відповідальних за фінансово-господарську діяльність за період, що перевіряється, із зазначенням розпорядчих документів про призначення та звільнення із займаної посади;

3) дані про реєстрацію (перереєстрацію) платника податків, дані про взяття на облік в контролюючих органах, реєстраційні дані, в тому числі платника податку на додану вартість (далі — ПДВ), єдиного податку, єдиного внеску, код основного виду економічної діяльності (для постійних представництв або представництв нерезидентів додатково зазначити основний вид діяльності нерезидента — головної компанії), клас професійного ризику виробництва (при проведенні перевірок єдиного внеску);

4) перелік відокремлених підрозділів, а також об’єктів, пов’язаних із оподаткуванням, у тому числі із зазначенням тих, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність;

5) інформацію про види діяльності, які здійснював платник податків за період, що перевірявся, та види діяльності, що підлягають ліцензуванню/патентуванню (номер і дату видачі ліцензії/патенту, найменування органу, що видав ліцензію/патент, строк (термін) дії ліцензії/патенту);

6) інформацію про дебіторську (кредиторську) заборгованість, операції з векселями та цінними паперами;

7) дані про розмір статутного капіталу, засновників (для постійних представництв або представництв нерезидентів зазначити повну назву та країну нерезидента — головної компанії), розмір їх внесків до статутного капіталу, форму внесення (у разі необхідності), а також код за ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер та серію паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті), реєстраційний (обліковий) номер (для постійних представництв або представництв нерезидентів);

8) інформацію про те, чи є платник податків засновником (учасником), акціонером інших платників податків;

9) інформацію про останню попередню документальну планову перевірку (документальну позапланову перевірку з усіх питань) із зазначенням найменування контролюючого органу, що проводив перевірку, дати та номера акта перевірки, періоду перевірки (встановлені порушення та вжиті заходи щодо усунення виявлених недоліків). Аналогічно наводиться інформація про інші перевірки, результати яких впливають на проведення та висновки цієї перевірки;

10) інформацію про документи, які використані при перевірці, згруповані за типами (вказати період охоплення їх перевіркою та метод — суцільний, вибірковий). У разі необхідності посадовими особами контролюючого органу, що проводять документальну виїзну перевірку, можуть надаватись запити платнику податків щодо надання окремих документів. Такі запити підписуються посадовими особами, що проводять перевірку, та вручаються (надсилаються) платнику податків або його законному представнику в порядку, встановленому статтею 58 глави 4 розділу II Податкового кодексу;

11) дані про наявність рахунків у банках та інших фінансових установах із зазначенням інформації щодо надання повідомлення про їх відкриття (закриття); про ліцензії Національного банку України, якщо їх отримання передбачено законом;

12) інформацію про зустрічні звірки;

13) інформацію про проведений аналіз фінансово-господарської діяльності платника податків (у разі його здійснення);

14) загальні положення акта (довідки) документальної позапланової перевірки повинні містити дані, передбачені цим пунктом, залежно від питань, що підлягали перевірці. Загальні положення акта (довідки) перевірки дотримання законодавства з питань державної митної справи повинні містити передбачені цим пунктом дані, які стосуються перевірки із зазначених питань.

 

  1. Описова частина акта (довідки) документальної перевірки складається таким чином:

1) результати документальної перевірки дотримання податкового законодавства групуються за окремими видами податків, зборів відповідно до затвердженого плану перевірки. У цій частині акта (довідки) документальної перевірки відображаються задекларовані платником податків у податковій та іншій звітності показники, результати перевірки цих показників та робиться відповідний запис щодо встановлення або невстановлення порушень. При цьому до акта (довідки) документальної перевірки у разі необхідності додаються відповідні аналітичні таблиці. Крім того, наводяться дані про наявність та результати перевірки пільг, наданих відповідно до законів (код пільги, на яку суму і на який податок, збір отримано пільги з розбивкою за роками в межах звітних періодів, що перевіряються);

2) у разі встановлення перевіркою порушень податкового законодавства за кожним відображеним в акті документальної перевірки фактом порушення необхідно:

чітко викласти зміст порушення з посиланням на конкретні пункти і статті законодавчих актів (міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України і якими регулюються питання оподаткування), що порушені платником податків, зазначити період (календарний день, місяць, квартал, півріччя, три квартали, рік) фінансово-господарської діяльності платника податків та господарську операцію, при здійсненні якої вчинено це порушення;

зазначити первинні документи, на підставі яких вчинено записи у податковому та бухгалтерському обліку, навести регістри бухгалтерського обліку, кореспонденцію рахунків операцій та інші документи, пов’язані з обчисленням і сплатою податків, зборів, та докази, що підтверджують наявність факту порушення;

у разі відсутності первинних документів, документів податкового або бухгалтерського обліку, інших документів, що підтверджують факт порушення, або у разі ненадання їх для перевірки — зазначити перелік цих документів;

у разі отримання під час перевірки копій документів, які підтверджують факт виявленого порушення, про це робиться запис із відображенням підстав для їх отримання, а також переліку цих документів;

у разі відмови посадових осіб платника податків або його законних представників надати копії документів посадовій особі контролюючого органу така особа складає акт у довільній формі, що засвідчує факт відмови, із зазначенням посади, прізвища, імені, по батькові посадової особи платника податків, уповноваженої здійснювати від його імені юридичні дії (його законного представника), та переліку документів, які йому запропоновано подати, факт складання такого акта відображається в акті (довідці) документальної перевірки;

у разі надання посадовими особами платника податків або його законними представниками посадовим особам контролюючого органу письмових пояснень щодо встановлених порушень податкового законодавства та/або причин ненадання первинних та інших документів, що підтверджують встановлені порушення, або їх копій факти надання таких пояснень необхідно відобразити в акті документальної перевірки, а факт відсутності або порушення правильності ведення податкового та/або бухгалтерського обліку фіксується в описовій частині акта документальної перевірки;

3) виявлені факти однотипних порушень та порушень, які повторюються, групуються у відомості або таблиці, що додаються до акта документальної перевірки. Зазначені відомості або таблиці повинні містити повний перелік однотипних порушень податкового законодавства із зазначенням звітного періоду, до якого вони належать (назва, дата і номер документа, відповідно до якого здійснено операцію, суть операції). Зазначені додатки повинні бути підписані посадовими особами контролюючого органу, які проводили перевірку, а також посадовими особами платника податків або його законними представниками;

4) результати документальної перевірки з питань дотримання вимог валютного законодавства, законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму чи фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, оформляються аналогічно оформленню результатів перевірки з питань дотримання вимог податкового законодавства;

5) у разі встановлення порушення у сфері зовнішньоекономічної діяльності необхідно відобразити такі відомості: номер, дату зовнішньоекономічного договору (контракту) та його суму; у разі реєстрації договору (контракту) у центральному органі виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку, — номер та дату його реєстрації; країну нерезидента, який є стороною зовнішньоекономічного договору (контракту); найменування фінансової установи нерезидента, через яку здійснюються розрахунки за договором (контрактом), найменування фінансової установи резидента, через яку здійснюються розрахунки за договором (контрактом); номенклатуру товарів договору (контракту) згідно з кодами Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності; суму простроченої заборгованості, що виникла при виконанні договору (контракту);

6) результати документальної перевірки щодо дотримання вимог законодавства про збір та ведення обліку єдиного внеску оформляються аналогічно результатам перевірки дотримання вимог податкового законодавства.

При цьому обов’язковому дослідженню та відображенню в акті (довідці) документальної перевірки підлягають питання, визначені програмою перевірки, зокрема такі питання:

ведення первинних документів про нарахування, обчислення та сплату єдиного внеску;

достовірність та повнота відображення у звітності сум, на які нараховується та з яких утримується єдиний внесок;

правильність нарахування та утримання єдиного внеску;

правомірність застосування та правильність обчислення понижуючого коефіцієнта до ставки єдиного внеску;

повнота сплати єдиного внеску (авансових платежів) одночасно з виплатою сум заробітної плати (доходу), на суми якої (якого) нараховується єдиний внесок. Результати перевірки щодо сплати суми єдиного внеску (авансових платежів) одночасно з виплатою сум заробітної плати (доходу), на суми якої нараховується єдиний внесок, оформляються в табличній формі окремим додатком, який додається до акта (довідки) перевірки;

виявлені факти порушень банківськими установами встановленого порядку перерахування сум єдиного внеску, фінансових санкцій;

7) результати документальної перевірки щодо дотримання вимог законодавства з питань державної митної справи оформляються аналогічно результатам перевірки дотримання вимог податкового та валютного законодавства.

Обов’язковому дослідженню та відображенню в акті (довідці) документальної перевірки підлягають питання, визначені програмою перевірки, затвердженою наказом контролюючого органу про призначення перевірки, зокрема такі питання:

правильність визначення бази оподаткування, своєчасність, достовірність, повнота нарахування та сплати митних платежів;

обґрунтованість та законність надання (отримання) пільг і звільнення від оподаткування (у разі наявності);

правильність класифікації згідно з УКТ ЗЕД товарів, щодо яких проведено митне оформлення;

відповідність фактичного використання переміщених через митний кордон України товарів заявленій меті такого переміщення та/або відповідність фінансових і бухгалтерських документів, звітів, договорів (контрактів), калькуляцій, інших документів платника податків, що перевіряється, інформації, зазначеній у митній декларації, декларації митної вартості, за якими проведено митне оформлення товарів у відповідному митному режимі;

законність переміщення товарів через митний кордон України, у тому числі ввезення товарів на територію вільної митної зони або їх вивезення з цієї території.

У разі встановлення перевіркою порушень законодавства з питань державної митної справи необхідно:

чітко викласти зміст порушення з посиланням на конкретні пункти і статті законодавчих актів, що порушені платником податків;

зазначити невідповідність даних, які містяться в документах, поданих платником податків для здійснення митного оформлення, фактичним даним, виявленим під час перевірки, на підставі первинних документів платника податків;

вказати первинні документи та інші матеріали, що свідчать про наявність порушень.

Окремо зазначається інформація про виявлені порушення, що передбачають вжиття заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

Рішення щодо правильності визначення заявлених у митних деклараціях кодів товарів згідно з УКТ ЗЕД, митної вартості та країни походження товарів, підстави для звільнення від оподаткування митними платежами окремими документами не оформляються, а зазначаються в акті (довідці) документальної перевірки;

8) в акті (довідці) документальної перевірки наводиться інформація про складання відповідних актів, які засвідчують факти відмови керівника платника податків або уповноваженої ним особи поставити свій підпис у направленні (при проведенні перевірок дотримання законодавства з питань державної митної справи — у посвідченні) на право проведення перевірки;

9) в акті (довідці) документальної перевірки відображається інформація про направлення письмових запитів платникам податків про надання документів (їх копій), пояснень, довідок, інформації тощо, які необхідні для проведення перевірки. У разі ненадання у визначений у запиті строк (відмови від надання) або надання не в повному обсязі документів (їх копій), пояснень, довідок та інформації складається акт у довільній формі, що засвідчує такі факти, із зазначенням посади, прізвища, імені, по батькові керівника платника податків або уповноваженої ним особи та переліку документів, які йому запропоновано подати, а також причин такої відмови стосовно кожного документа. Зазначений акт підписується посадовою особою контролюючого органу та керівником платника податків або уповноваженою ним особою. Інформація про складання цього акта та факт відмови керівника платника податків або уповноваженої ним особи від підписання зазначеного акта також відображається в акті (довідці) документальної перевірки;

10) в акті (довідці) документальної перевірки щодо дотримання законодавства з питань державної митної справи зазначається відповідна інформація, якщо при проведенні перевірки посадовими особами контролюючого органу здійснювались відбір проб та зразків товарів, контрольні аналізи сировини, матеріалів і готової продукції, контрольні запуски у виробництво сировини та матеріалів, які перебували або перебувають під митним контролем чи використовувалися платником податків, що перевіряється, у виробництві готової продукції, виготовленої із сировини та матеріалів, поміщених у відповідний митний режим, призначалось проведення уповноваженими експертами контрольних обмірів обсягів будівельних, монтажних, ремонтних та інших робіт;

11) якщо керівником контролюючого органу, який проводив перевірку, за письмовою заявою керівника платника податків або уповноваженої ним особи було прийняте рішення про продовження строку надання документів (їх копій), інформація про це відображається в акті (довідці) документальної перевірки;

12) в акті (довідці) документальної перевірки відображається інформація стосовно оформлення актів довільної форми про передачу документів, що містять комерційну таємницю або є конфіденційними, для огляду, вивчення та їх повернення, та які підписані посадовими особами контролюючого органу та уповноваженими особами суб’єктів господарювання, що перевіряються (у разі складання);

13) в акті (довідці) документальної перевірки зазначається інформація про проведення огляду виробничих, складських, торговельних та інших приміщень платника податків, що перевіряється, з відображенням результатів такого огляду у відповідному акті (у разі його проведення);

14) в акті (довідці) документальної перевірки відображається інформація про направлення запитів на проведення зустрічних звірок, запитів до інших органів державної влади, до страхових компаній та банківських установ, запитів до уповноважених органів іноземних країн тощо (у разі їх направлення). Також в акті (довідці) документальної перевірки відображається інформація, отримана на запити та результати проведення зустрічних звірок (у разі їх проведення);

15) в акті (довідці) документальної перевірки відображається інформація про проведені платником податків під час здійснення перевірки інвентаризації його основних фондів, товарно-матеріальних цінностей, коштів, у тому числі зняття залишків товарно-матеріальних цінностей, готівки, а також інформація щодо інвентаризації документів, розрахунків (у разі її проведення);

16) в акті (довідці) документальної перевірки відображається інформація про складання протоколів про порушення митних правил у порядку, визначеному Митним кодексом, або протоколів про інші адміністративні правопорушення (у разі їх складання під час проведення перевірок);

17) в акті (довідці) документальної перевірки відображається інформація щодо наявності контрольованих операцій та повноти їх відображення у поданій платником звітності.

 

  1. Висновок акта (довідки) документальної перевірки складається таким чином:

1) зазначається опис виявлених перевіркою порушень законодавства з питань державної митної справи, податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, з посиланням на підпункти, пункти, статті законодавчих актів або загальний висновок щодо відсутності таких порушень;

2) інформація щодо виявлених порушень податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, відображається у національній валюті України у розрізі податків та зборів, єдиного внеску з розбивкою за роками та податковими (звітними) періодами у межах періоду, що перевіряється. Виявлені порушення валютного законодавства відображаються у розрізі зовнішньоекономічних договорів (контрактів). Виявлені порушення подання звітів про контрольовані операції та/або повноти відображення в них таких операцій відображаються в розрізі звітів та/або звітних періодів;

3) інформація щодо виявлених порушень законодавства з питань державної митної справи відображається за видами порушень у розрізі видів митних платежів у національній валюті України;

4) в акті документальної перевірки не допускається визначення виду і розміру штрафних (фінансових) санкцій за встановлені порушення;

5) відображається кількість складених примірників акта (довідки) документальної перевірки та відмітка про вручення (направлення) одного примірника платнику податків або його законним представникам.

 

  1. Інформативні додатки до акта (довідки) документальної перевірки

 

  1. Залежно від фінансово-господарської діяльності платника податків та результатів перевірки до інформативних додатків належать:

затверджений керівником (заступником керівника) контролюючого органу та підписаний начальником відділу (управління) працівника, що очолює перевірку, план перевірки платника податків (при проведенні перевірок щодо дотримання законодавства з питань державної митної справи — програма перевірки, затверджена наказом контролюючого органу про призначення перевірки);

відомості або таблиці, в яких згруповані факти однотипних порушень та порушень, що повторюються;

розрахунок донарахованих сум митних платежів, відображених у національній валюті України в розрізі митних декларацій;

розрахунок податкового зобов’язання, зменшення (збільшення) суми бюджетного відшкодування, зменшення (збільшення) від’ємного значення об’єкта оподаткування податку на прибуток або від’ємного значення суми податку на додану вартість та штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) з наведенням в ньому дати та номера декларації (уточнюючого розрахунку) або звіту, відповідного звітного періоду, щодо якого здійснюється розрахунок податкового (грошового) зобов’язання, бюджетного відшкодування, від’ємних значень об’єктів оподаткування, а також іншої інформації, необхідної для визначення грошового зобов’язання (крім перевірок дотримання законодавства з питань державної митної справи);

розрахунок донарахованих сум єдиного внеску в розрізі застрахованих осіб, а також розрахунок фінансових санкцій (штрафів та пені);

пояснення, зауваження або заперечення посадових осіб платника податків або його законних представників щодо виявлених порушень або з інших питань, що виникли під час перевірки;

акт відмови керівника платника податків або його законних представників поставити свій підпис у посвідченні/направленні на право проведення перевірки;

акт відмови в допуску до проведення перевірки посадових осіб контролюючого органу;

акт про ненадання платником податків документів (їх копій), пояснень, довідок, інформації тощо, які необхідні для проведення перевірки у визначений у запиті строк (у разі його складання), акт відмови від надання або надання не в повному обсязі документів (їх копій), пояснень, довідок та інформації;

інші матеріали, що підтверджують наявність або відсутність фактів порушень законодавства з питань державної митної справи, податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи;

матеріали зустрічних звірок, реєстри, в яких зазначається інформація про надіслані запити на їх проведення до інших контролюючих органів, та отримані відповіді;

оригінали або завірені в установленому законодавством порядку копії документів, що підтверджують наявність або відсутність фактів порушень законодавства з питань державної митної спр

Приєднуйтесь до нашої сторінки та отримуйте новини першими!

Дякую, я вже з вами!