Баланс группа компаній

Бухгалтерія - це любов!

(056) 370-44-25
Замовити дзвінок

Зміни до законодавства, що діють із грудня 2015 року

30 листопада 2015 р.

·          Із 1 грудня набуває чинності нова форма Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, приведена у відповідність до діючого законодавства, зокрема:

у декларації застосовується інший принцип визначення податку, що відповідає пп. 134.1.1 Податкового кодексу (далі – ПК). Нагадаємо, згідно із цією нормою об’єктом оподаткування є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінзвітності підприємства відповідно до НП(С)БО або МСФЗ, на різниці, передбачені розд. III ПК;

декларацію доповнено новим додатком Р1 «Різниці», в якому відображаються різниці, що виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів (ст. 138 ПК); формуванні резервів (забезпечень), а саме: забезпечення для відшкодування наступних (майбутніх) витрат (п. 139.1 ПК), резерву сумнівних боргів (п. 139.2 ПК), страхового резерву банків (п. 139.3 ПК); здійсненні фінансових операцій (ст. 140 ПК), а також інші різниці, у тому числі страхові резерви страховиків (ст. 141 ПК), різниці за операціями з продажу або іншого відчуження цінних паперів (ст. 141 ПК) тощо;

скорочено кількість додатків з 14 до 9, а також кардинально змінено форму додатка АМ.

Одночасно із 1 грудня втрачають чинність накази Міндоходів, якими були затверджені попередні форми декларацій, а саме: від 16.12.13 р. № 810 (про результати спільної діяльності на території України без створення юрособи); від 30.12.13 р. № 872 (з податку на прибуток підприємства); від 27.01.14 р. № 84 (з податку на доходи (прибуток) страховика); від 06.02.14 р. № 121 (з податку на прибуток банку), а також наказ Мінфіну від 28.01.13 р. № 39, яким затверджено форму Розрахунку податкових зобов’язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток та форму Повідомлення платника податку про прийняття рішення щодо сплати цього податку (наказ Мінфіну від 20.10.15 р. № 897 планується опублікувати в «Офіційному віснику України» від 01.12.15 р. № 93).

·          Із 1 грудня Конвенція про взаємну адміністративну допомогу в податкових справах, ратифікована Законом від 17.12.08 р. № 677-VI, набула чинності для Федеративної Республіки Німеччини, Маврикію та Сан-Марино (лист ДФС від 15.09.15 р. № 34020/7/99-99-12-01-03-17).

·          Із 1 грудня банки відображають операції у бухобліку відповідно до вимог МСФЗ. У зв’язку із цим постановою Правління НБУ від 22.06.15 р. № 400 затверджено нову Інструкцію з бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами та фінансовими інвестиціями в банках України, а постановами Правління НБУ від 22.06.15 р. № 401, № 402 та № 403 внесено зміни до інших нормативних документів НБУ, які регулюють ведення бухобліку в банківській сфері, а саме:

– до Інструкції з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України, затвердженої постановою Правління НБУ від 27.12.07 р. № 481;

– Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України та Інструкції про його застосування, затверджених постановою Правління НБУ від 17.06.04 р. № 280;

– Правил бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України, затверджених постановою Правління НБУ від 18.06.03 р. № 255.

·          Із 1 грудня змінився порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України (постанова Правління НБУ від 24.10.11 р. № 373), зокрема:

– банки повинні складати не тільки річну та консолідовану фінзвітність, але й проміжну звітність з урахуванням Порядку застосування методу трансформації під час складання фінансової звітності банків України, затвердженого постановою Правління НБУ від 10.12.12 р. № 510;

– змінилися вимоги до структури та змісту приміток до фінансової звітності, порядку складання проміжної фінзвітності банків. У новій редакції викладено форму звіту про фінансовий стан (Баланс)/Проміжний скорочений звіт про фінансовий стан (Баланс) (постанова Правління НБУ від 18.08.15 р. № 540).

·          Із 1 грудня діє нове Положення про застосування НБУ стандартних інструментів регулювання ліквідності банківської системи. Зокрема, Нацбанк:

– здійснює регулювання ліквідності банківської системи в межах визначених монетарних параметрів та в обсягах, потрібних для їх збалансування та управління грошово-кредитним ринком, шляхом застосування операцій: з рефінансування (кредити овернайт, кредити рефінансування); прямого репо; з власними борговими зобов’язаннями; з державними облігаціями України;

– розміщує на своїй веб-сторінці повідомлення про здійснення активних та пасивних операцій НБУ, установлення процентних ставок за ними та розмір коригуючих коефіцієнтів;

– установлює для банків однакові умови регулювання їх ліквідності та підтримує ліквідність банків, які не визнані такими, що проводять ризикову діяльність, яка загрожує інтересам вкладників чи інших кредиторів банку, і не віднесені до категорії проблемних або неплатоспроможних (постанова Правління НБУ від 17.09.15 р. № 615).

·          Із 1 грудня набули чинності порядки визначення справедливої вартості цінних паперів резидентів/нерезидентів, які перебувають у власності НБУ або приймаються НБУ як забезпечення виконання зобов’язань, схвалені постановою Правління НБУ від 26.10.15 р. № 732. Крім того, дані розпорядчі акти НБУ містять методику розрахунку коригуючих коефіцієнтів для цінних паперів, які прийматимуться НБУ як забезпечення виконання зобов’язань відповідно до постанови Правління НБУ від 17.09.15 р. № 615.

Крім того із 1 грудня НБУ щоденно розміщує на своїй веб-сторінці (www.bank.gov.ua) інформацію про справедливу вартість цінних паперів, які приймаються ним як забезпечення виконання зобов’язань, та про коригуючі коефіцієнти для них. Також НБУ публікуватиме на своєму сайті та в інших інформаційних ресурсах криві безкупонної дохідності, побудовані ним для оцінки облігацій внутрішньої державної позики із застосуванням параметричної моделі Нельсона-Сігела.

·          Із 1 грудня застосовується оновлений Технічний порядок проведення НБУ операцій за стандартними інструментами регулювання ліквідності банківської системи. Порядком, зокрема, затверджено форми зразків: генерального кредитного договору, генерального договору репо, генерального договору за операціями з розміщення депозитних сертифікатів НБУ, договору купівлі (продажу) державних облігацій України та додатка до такого договору, укладеного між продавцем та покупцем, тощо (постанова Правління НБУ від 12.11.15 р. № 783).

·          Із 1 грудня купівля/продаж цінних паперів (далі – ЦП) України шляхом ініціювання аукціонів на торговельних майданчиках фондових бірж здійснюється відповідно до Порядку, затвердженого постановою Правління НБУ від 03.11.15 р. № 762, зокрема:

– Нацбанк ініціює аукціони для регулювання грошово-кредитного ринку; задоволення вимог за операціями з рефінансування та прямого репо шляхом продажу ЦП, які використовуються як предмет застави (операції);

– інформація про проведення аукціонів із зазначенням основних їх умов оголошується відповідними фондовими біржами не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення аукціонів;

– для участі в аукціонах подаються заявки (у робочі дні з 10.00 до 15.00 за київським часом). Зняти подану заявку або змінити її умови можна до завершення строку їх надходження, а після цього і до завершення строку акцепту зняття або зміна умов заявок не допускається;

– усі заявки повинні бути забезпечені відповідними активами. Заявки на купівлю ЦП подаються за умови попереднього блокування грошових коштів, а на продаж – за умови блокування ЦП;

– заявки учасників аукціонів із продажу ЦП задовольняються, починаючи з найвищої ціни, а із купівлі ЦП – починаючи з найнижчої ціни, до вичерпання обсягу їх задоволення;

– розрахунки за результатами аукціонів здійснюються за принципом «поставка ЦП проти оплати» у день укладення договору.

·          Із 5 грудня у зв’язку із закінченням строку дії втрачає чинність постанова Правління НБУ від 03.09.15 р. № 581 (далі – Постанова № 581). Нагадаємо, цією постановою, зокрема, продовжено дію вимог:

– щодо здійснення розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів, передбаченими ст. 1 та 2 Закону від 23.09.94 р. № 185/94-ВР, у строк, що не перевищує 90 календарних днів;

– щодо обов’язкового продажу на міжбанківському валютному ринку України 75 % надходжень валютної виручки на користь резидентів тощо.

Також Постановою № 581 збільшено обсяг видачі готівки в іноземній валюті та банківських металах з рахунків клієнтів банків через каси та банкомати в межах до 20 000 грн. на добу в еквіваленті за офіційним курсом НБУ.

·          Із 5 грудня діють зміни стосовно енергетичного маркування, внесені до постанови КМУ від 07.08.13 р. № 702, зокрема:

– державний ринковий нагляд за відповідністю енергоспоживчих продуктів вимогам Технічного регламенту енергетичного маркування енергоспоживчих продуктів здійснює Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів;

– дія Технічного регламенту енергетичного маркування побутових електричних холодильників поширюється на холодильні прилади вітчизняного та іноземного виробництва, які введені в обіг на території України. У пунктах продажу кожен холодильний прилад повинен мати енергетичну етикетку, яку надає постачальник, а розповсюджувач прикріплює на лицьовому боці приладу (енергетичну етикетку на побутову пральну машину розповсюджувач прикріплює на лицьовому боці або зверху (постанова КМУ від 27.05.15 р. № 338).

·          Із 12 грудня застосовується Технічний регламент енергетичного маркування електричних ламп та світильників, розроблений відповідно до вимог стандартів Євросоюзу у даній сфері. Дія Техрегламенту поширюється:

– на введені в обіг в Україні електролампи вітчизняного та іноземного виробництва, а саме: лампи розжарювання; люмінесцентні лампи; газорозрядні лампи високої інтенсивності; світлодіодні лампи та світлодіодні модулі;

– на світильники, призначені для роботи з лампами, що продаються кінцевим споживачам (зокрема, вмонтовані в інші вироби, наприклад, у меблі).

Техрегламентом, зокрема, установлено:

– перелік виробів, на які не поширюється дія Техрегламенту (наприклад, лампи та світлодіодні модулі: із світловим потоком менше 30 люменів; призначені для роботи від акумуляторів тощо);

обов’язки постачальників та розповсюджувачів. Так, постачальники електроламп, які продаються як окремий продукт, та світильників, призначених для продажу через пункти продажу, повинні:

– розробити технічну енергетичну документацію, яка відповідає вимогам, викладеним у додатку 2 до Техрегламенту;

– надавати разом з електролампою мікрофішу виробу, інформація на якій наводиться відповідно до вимог законодавства про мови.

Органи державного ринкового нагляду перевіряють продукцію на відповідність вимогам Техрегламенту з урахуванням вимог, викладених у додатку 6 (постанова КМУ від 27.05.15 р. № 340).

·          Із 21 грудня банки зобов’язані:

– розраховувати нормативи капіталу з урахуванням перевищення величини кредитного ризику над сумою резервів за активними банківськими операціями, сформованих за нормами МСФЗ, згідно з вимогами Інструкції, затвердженої постановою Правління НБУ від 28.08.01 р. № 368;

– визначати кредитний ризик за активними банківськими операціями відповідно до Положення, затвердженого постановою Правління НБУ від 25.01.12 р. № 23;

– надавати НБУ інформацію про результати оцінки кредитного ризику за активними банківськими операціями у відповідних формах статистичної звітності (постанова Правління НБУ від 19.11.15 р. № 806).

·          До 25 грудня продовжено граничний термін укладення договорів НБУ з банками про внесення змін до кредитних договорів, договорів застави/іпотеки та/або нових договорів застави/іпотеки за кредитами для підтримки ліквідності під програми фінансового оздоровлення та кредитами для збереження ліквідності банків відповідно до постанови Правління НБУ від 09.06.15 р. № 363 (постанова Правління НБУ від 08.10.15 р. № 675).

·          До 31 грудня при нарахуванні зарплати (доходів) фізособам та/або винагороди за цивільно-правовими договорами до ставок, установлених ч. 5 ст. 8 Закону від 08.07.10 р. № 2464-VI, а також допомоги по тимчасовій непрацездатності та допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами застосовується знижувальний коефіцієнт у разі дотримання роботодавцями умов, передбачених п. 95 розд. VIII зазначеного Закону (Закон від 02.03.15 р. № 219-VIII).

·          До 31 грудня норми Закону від 10.04.14 р. № 1197-VII «Про здійснення державних закупівель» не діють, якщо предметом закупівлі є послуги міжнародних фінансових організацій, учасником/членом яких є Україна (Закон від 15.09.15 р. № 679-VIII).

·          До 31 грудня на спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки виноградного вина або вичавок винограду (коди згідно з УКТЗЕД 2208 20 12 00, 2208 20 62 00), застосовується ставка акцизного податку 59,96 грн. за 1 л 100%-вого спирту. Із 1 січня ставка підвищується до 63,50 грн. за 1 л 100%-вого спирту і діє до 31 грудня 2016 року (підрозд. 5 розд. XX ПК).

·          До 31 грудня власники (користувачі) земельних ділянок, на яких розміщені об’єкти будівництва, збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт, можуть подати заяви до органу Держархбудконтролю з метою безплатного (за результатами технічного обстеження) приймання в експлуатацію:

– збудованих у період із 05.08.92 р. до 12.03.11 р. індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків (далі – будинки), господарських (присадибних) будівель і споруд (далі – споруди);

– збудованих до 12.03.11 р. громадських будинків I і II категорій складності та будівель і споруд сільгосппризначення I і II категорій складності.

(розд. І Закону від 13.01.15 р. № 92-VIII).

·          До 31 грудня діє мораторій на нарахування і стягнення пені та інших штрафних санкцій енергопостачальними компаніями за несвоєчасну сплату за спожиті енергоресурси підприємствами – виконавцями/виробниками житлово-комунальних послуг, що надають такі послуги у зоні АТО (Закон від 13.01.15 р. № 85-VIII).

·          Із 31 грудня діють зміни до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.13 р. № 2826, зокрема:

– уточнюється, що емітенти ЦП розміщують інформацію (регулярну (квартальну, річну), особливу, інформацію про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю, інформацію у повідомленні про проведення загальних зборів) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок ЦП на веб-сайті www.stockmarket.gov.uа (п. 3 розд. 1);

– уточнюється, що при розкритті виправленої регулярної та особливої інформації в офіційному друкованому виданні емітент може опублікувати саме ту частину інформації, яку було спростовано та виправлено. При цьому потрібно зазначити найменування, дату і номер офіційного друкованого видання, в якому було опубліковано інформацію, що підлягає спростуванню (п. 11 розд. 1);

– у разі наявності відомостей в Єдиному держреєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців про припинення акціонерного товариства (зокрема, в результаті злиття, приєднання, поділу або перетворення) з дати внесення відповідного запису припиняється обов’язок розкривати інформацію про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю, а також квартальну та регулярну річну інформацію (розд. ІІ);

– у новій редакції викладено особливості розкриття інформації іноземними емітентами – нерезидентами, ЦП яких розміщені та/або допущені до обігу на території України (розд. IV), та міжнародними фінансовими організаціями, які здійснили випуск облігацій на території України (розд. V) (рішення НКЦПФР від 01.09.15 р. № 1348).

СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ

Зі звіту за 2015 рік наказами Держстату вводяться в дію оновлені статистичні форми, зокрема, зі статистики:

·          з умов праці на підприємствах – № 1-ПВ (умови праці) (один раз на два роки). Форму подають юрособи та їхні відокремлені підрозділи за переліком, установленим статорганами (наказ від 12.06.15 р. № 149);

·          з охорони навколишнього природного середовища – № 1-екологічні витрати (річна). Форму подають юрособи, які мають очисні споруди, здійснюють природоохоронні заходи, сплачують платежі за негативну дію на навколишнє природне середовище, виконують науково-дослідні роботи, надають екологічні послуги, займаються управлінською діяльністю природоохоронного спрямування, включені до переліку органів держстатистики (наказ від 30.09.15 р. № 259);

·          зі статистики промисловості – № 1П-НПП (річна). Форму подають юрособи та їхні відокремлені підрозділи, які займаються промисловими видами діяльності та/або мають електростанції (електрогенераторні установки) потужністю менше 500 кВт (наказ від 09.07.15 р. № 162);

·          з політичної статистики та іншої суспільної діяльності – № 1-громадська організація (річна). Форму подають керівні органи громадських організацій зі статусом юрособи, легалізовані згідно із Законом від 22.03.12 р. № 4572-VI (наказ від 27.07.15 р. № 179).

Вищеназвані форми статзвітності подаються територіальному органу Держстату (наказ Держстату від 16.11.15 р. № 331);

·          зі статистики туризму: № 1-КЗР (річна), яку подають юрособи, та № 1-КЗР (річна), що подають фізособи-підприємці. Із 01.01.16 р. втрачає чинність наказ Держстату від 30.11.12 р. № 499, яким затверджено діючу на сьогодні форму (наказ Держстату від 20.11.15 р. № 338).

НАГАДУЄМО

З 1 січня 2016 року закінчується перехідний період для доопрацювання або заміни РРО на такі, які забезпечують подання по електронних каналах зв’язку електронних копій розрахункових документів і фіскальних звітних чеків. Із 01.01.16 р. передбачено відповідальність у розмірі 10 НМДГ (1 700 грн.) – у разі якщо контрольну стрічку не надруковано або не створено в електронній формі на РРО, або виявлено спотворення даних про проведені розрахункові операції, інформація про які міститься на контрольній стрічці, створеній в електронній формі (п. 5 ст. 17 Закону від 06.07.95 р. № 265/95-ВР).

 

Приєднуйтесь до нашої сторінки та отримуйте новини першими!

Дякую, я вже з вами!