Баланс группа компаній

Бухгалтерія - це любов!

(056) 370-44-25
Замовити дзвінок

Зміни до законодавства, що діють із серпня 2017 року

1 серпня 2017 р.

Із 2 серпня набув чинності Закон від 01.07.14 р. № 1555-VII (далі – Закон № 1555), яким передбачено моніторинг Антимонопольним комітетом суб’єктів господарювання (далі – АМК, СГ), які отримали державну допомогу. Дія Закону поширюється на підтримку СГ за рахунок державних чи місцевих ресурсів для виробництва товарів або провадження окремих видів господарської діяльності та не поширюється на підтримку сільгоспвиробництва та рибальства, виробництва зброї і військового спорядження; інвестування в об’єкти інфраструктури із застосуванням державних закупівель; компенсацію обґрунтованих витрат надання послуг, що становлять загальний економічний інтерес (перелік таких послуг встановлюється Кабміном).

Перевірятиметься допомога, що надається, зокрема, у вигляді: субсидій та грантів; дотацій; податкових пільг, відстрочення або розстрочення сплати податків, зборів чи інших обов’язкових платежів; списання боргів, включно із заборгованістю за надані держпослуги, списання штрафних санкцій, компенсація збитків СГ; надання гарантій, кредитів на пільгових умовах, обслуговування кредитів за пільговими тарифами; зменшення фінансових зобов’язань СГ перед фондами соцстрахування тощо.

Згідно із цим Законом допомога:

·          уважається допустимою, якщо метою її надання є забезпечення споживачів соціально важливими товарами, за умови, що допомога не є дискримінаційною стосовно місця походження товарів; відшкодування шкоди особам, постраждалим унаслідок надзвичайних ситуацій техногенного чи природного характеру (ст. 5);

·          може бути визнана допустимою, якщо вона надається для сприяння соціально-економічному розвитку регіонів із низьким рівнем життя або високим рівнем безробіття; виконання загальнодержавних програм розвитку або розв’язання соціальних та економічних проблем загальнонаціонального характеру; сприяння окремим видам госпдіяльності або СГ в окремих економічних зонах; підтримки та збереження національної культурної спадщини.

АМК має право прийняти рішення про тимчасове припинення надання незаконної держдопомоги; припинення та повернення незаконної держдопомоги, визнаної недопустимою для конкуренції. Рішення про повернення такої держдопомоги, прийняте АМК, надсилається її надавачеві протягом трьох днів із дня його прийняття. Надавач зобов’язаний вжити заходів до повернення незаконної державної допомоги, недопустимої для конкуренції, її отримувачем.

До 2 серпня 2018 року надавачі держдопомоги (органи влади, органи місцевого самоврядування, органи адміністративно-господарського управління та контролю, а також юрособи, що діють від їх імені, уповноважені розпоряджатися ресурсами держави чи місцевими ресурсами і ініціюють та/або надають держдопомогу) зобов’язані подати АМК повідомлення про програми підтримки СГ за рахунок державних чи місцевих ресурсів, які існували на день набрання чинності цього Закону.

Чинна держдопомога, що існувала на 02.08.17 р., визнана АМК недопустимою для конкуренції, має бути приведена у відповідність до цього Закону у строк, визначений АМК, але не пізніше 02.08.22 р.

·          Із 2 серпня набули чинності документи, розроблені на виконання Закону № 1555:

Порядок повернення незаконної державної допомоги, недопустимої для конкуренції (далі – незаконна допомога). Зокрема, отримувачі такої допомоги не пізніше останнього дня спливу шестимісячного строку з дати офіційного оприлюднення рішення АМК про повернення незаконної допомоги зобов’язані: повернути її у спосіб, визначений АМК; учинити дії, передбачені надавачем незаконної допомоги для її повернення; інформувати надавача допомоги та АМК про виконання рішення АМК; надати надавачу та АМК докази виконання рішення з поданням засвідчених копій документів, які підтверджують перерахування та/або інший спосіб виконання рішення АМК (п. 6) (постанова КМУ від 04.07.17 р. № 468);

Порядок проведення моніторингу державної допомоги суб’єктам господарювання. Зокрема, АМК може отримувати необхідну інформацію з інших джерел (у т. ч. від заявників – СГ, громадян, об’єднань, установ, організацій, що не є надавачами держдопомоги), яка подається в довільній формі. Залежно від змісту виявленої (отриманої) інформації здійснюється її попередня перевірка на предмет Імовірності отримання СГ незаконної держдопомоги; наявності ознак того, що чинна держдопомога не є або не може вважатися допустимою для конкуренції; наявності обґрунтованих підозр щодо неналежного використання держдопомоги (п. 13). Під час попередньої перевірки АМК може вимагати від СГ, їх об’єднань, надавачів допомоги інформацію, у т. ч. з обмеженим доступом (п. 16). Строк проведення такої перевірки та аналізу інформації від заявників – не більше 30 днів Із моменту отримання повідомлення заявників (розпорядження АМК від 28.12.15 р. № 43-рп);

Порядок, форми та вимоги щодо подання АМК України інформації про чинну державну допомогу суб’єктам господарювання. Надавачі держдопомоги щороку, до 1 квітня наступного року, зобов’язані надавати АМК інформацію про чинну держдопомогу за формами додатків 1–3 до цього Порядку. У разі її ненадання в установлені строки АМК розпочинає розгляд справи про держдопомогу (розпорядження АМК від 28.12.15 р. № 43-рп);

Порядок ведення та доступу до реєстру державної допомоги суб’єктам господарювання (далі – Реєстр), який є єдиною державною інформаційною системою збору, накопичення та обробки інформації про держдопомогу СГ, що надається надавачами такої допомоги, про нову держдопомогу, що набрала чинності протягом звітного року, та про програми підтримки СГ, які існували на 2 серпня цього року. Реєстр є відкритим, доступ до нього є безплатним для всіх користувачів (розпорядження АМК від 28.12.15 р. № 43-рп);

Порядок подання та оформлення повідомлень про нову державну допомогу та про внесення змін до умов чинної державної допомоги. Повідомлення подаються надавачами держдопомоги до АМК за формами додатків 1, 2 до Порядку (розпорядження АМК від 04.03.16 р. № 2-рп);

Порядок розгляду справ про державну допомогу суб’єктам господарювання (у т. ч. відкликання рішень АМК, прийнятих за результатами розгляду повідомлень про нову державну допомогу або справ про держдопомогу). Заявником у справі є юрособа, яка подала до АМК заяву про незаконну держдопомогу, неналежне її використання, відповідачами – надавачі та/або отримувачі допомоги, щодо яких розглядається справа. Інформація про початок розгляду справи розміщується на офіційному веб-сайті АМК протягом 3 робочих днів Із дня прийняття відповідного розпорядження (розпорядження АМК від 12.04.16 р. № 8-рп).

·          До 5 серпня організації роботодавців, їх об’єднань мають привести статути (положення) у відповідність до Закону від 22.06.12 р. № 5026-VI згідно з п. 2 розд. Х. Зокрема, цим Законом:

– визначено, що рішення про внесення змін до статутних документів, у складі виборних органів організації роботодавців, їх об’єднань приймається в установленому статутом порядку та оформляється протоколом засідання уповноваженого органу організації роботодавців (ст. 15); припинення організацій здійснюється згідно із Законом від 15.05.03 р. № 755-IV (ст. 17);

– розширено права організацій роботодавців у сфері вищої, професійно-технічної освіти, навчання на виробництві (ст. 26) тощо.

Реєстрація змін до статутів здійснюється безплатно.

·          Із 7 серпня реабілітаційні установи, у яких проходять реабілітацію інваліди та діти-інваліди, мають забезпечувати їх безплатним транспортним обслуговуванням у порядку, визначеному Мінсоцполітики (Закон від 06.06.17 р. № 2078-VIII). На сьогодні інваліди забезпечуються транспортом до місця реабілітації і до місця проживання безплатно тільки у випадку, якщо реабілітаційні установи розташовані у сільській місцевості. З прийняттям цього Закону зазначені транспортні послуги надаватимуться незалежно від місця розташування таких установ.

·          Із 9 серпня поняття «сільськогосподарський страховий ризик», що вживається у Законі від 09.02.12 р. № 4391-VI, включатиме в себе ризик загибелі застрахованих водних біоресурсів. Отже, виробники рибної галузі матимуть можливість отримувати державну підтримку при страхуванні водних біоресурсів (Закон від 18.05.17 р. № 2041-VIII).

·          Із 10 серпня ліцензійні умови у сфері будівництва, затверджені постановою КМУ від 30.03.16 р. № 256 (далі – Умови), приведено у відповідність до вимог Закону від 17.01.17 р. № 1817-VIII. Цим Законом, зокрема, передбачено перехід від категорій складності об’єктів будівництва до класів наслідків (відповідальності).

Так, пп. 3 п. 8 Умов установлено вимоги до повідомлення, яке ліцензіат зобов’язаний надавати органу ліцензування, а саме:

·          про зміни даних у документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії – не пізніше одного місяця з дня настання таких змін. Повідомлення складається у довільній формі та має містити найменування та ідентифікаційний код юрособи або П. І. Б. і реєстраційний номер облікової картки платника податків – фізособи – підприємця (серію та номер паспорта – підприємця, який повідомив контролюючий орган про відмову від прийняття реєстраційного номера за релігійними переконаннями та має відповідну відмітку в паспорті). До повідомлення додаються документи (їх копії/фотокопії), засвідчені ліцензіатом, які підтверджують зміни, що відбулися;

·          припинення (планове або позапланове) діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками – не пізніше одного місяця з дня припинення. Без подання такого повідомлення господарська діяльність не може вважатися припиненою.

Якщо ліцензіат подав повідомлення після видання органом ліцензування розпорядчого документа про проведення перевірки додержання таким ліцензіатом вимог Умов, таке повідомлення не підлягає розгляду до закінчення строку перевірки та усунення порушень Умов (за наявності); у 30 робочих днів після спливу строку виконання ліцензіатом розпорядження про усунення порушень Умов (крім видання протягом цього строку розпорядження про позапланову перевірку виконання ліцензіатом розпорядження про усунення порушень Умов);

·          відновлення діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками, – не пізніше дати початку виконання будівельних робіт на таких об’єктах. До повідомлення додаються відомості про виробничо-технічну базу, склад працівників, технологію виробництва, інформаційно-правове забезпечення, наявну систему контролю якості виконання робіт, виконані будівельно-монтажні роботи за формою додатка 2 до Умов. Без подання такого повідомлення госпдіяльність не вважається відновленою.

Крім того, установлено, що керівник, його заступник або інша уповноважена особа зобов’язані бути присутніми під час проведення органом ліцензування перевірки додержання ліцензіатом Умов (пп. 3 п. 8); скасовано проходження керівниками, професіоналами та фахівцями спеціального навчання (пп. 3 п. 9); установлено, що кваліфікація працівників для роботи в електроустановках повинна відповідати вимогам Правил, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці від 09.01.98 р. № 4 (п. 13, 16, 19); у новій редакції викладено форму заяви про переоформлення ліцензії на здійснення госпдіяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми або середніми та значними наслідками (додаток 4 до Умов); уточнено назви і форми, установлені іншими додатками (постанова КМУ від 07.06.17 р. № 401).

·          Із 17 серпня органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації державної форми власності для вчинення правочинів, надання адміністративних та інших послуг в електронній формі, інформаційного обміну з іншими юрособами використовують виключно захищені носії.

При цьому використання надійних засобів електронного цифрового підпису (далі – ЕЦП) має підтверджуватися сертифікатом відповідності або позитивним експертним висновком за результатами держекспертизи, отриманим на ці засоби від адміністрації Держспецзв’язку, та наявності посилених сертифікатів відкритих ключів у працівників-підписувачів.

Також скасовується обмеження у застосуванні ЕЦП зазначеними установами, яке зараз існує для складання електронних документів, які не можуть бути оригіналами у випадках, передбачених законодавством, та для вчинення правочинів на суму, що перевищує 1 млн грн. (постанова КМУ від від 14.02.17 р. № 75).

·          До 18 серпня депозитарні установи та Центральний депозитарій цінних паперів мають забезпечити виконання рішення НКЦПФР від 07.03.17 р. № 148 щодо направлення акціонерним товариством (далі – АТ) повідомлень акціонерам через депозитарну систему, а саме:

депозитарні установи мають привести договори про обслуговування рахунка в ЦП, укладені депонентами до 18 квітня поточного року (далі – договори), у відповідність до цього рішення; розмістити повідомлення про необхідність Унесення змін до договорів на власній веб-сторінці та направити таке повідомлення депонентам; відобразити в анкеті рахунка в ЦП у Центральному депозитарії адресу електронної пошти та/або номер телефону для направлення повідомлень акціонерам через депозитарну систему; привести депозитарний договір із Центральним депозитарієм, укладений до 18.04.17 р., у відповідність до цього рішення;

Центральний депозитарій має розмістити на власному веб-сайті адреси електронної пошти та/або номери телефонів для депозитарних установ для направлення повідомлень акціонерам через депозитарну систему, зазначені такими установами в анкетах рахунків у ЦП у Цент­ральному депозитарії; привести депозитарні договори, укладені до 18 квітня поточного року, у відповідність до цього рішення; розмістити повідомлення про необхідність унесення змін до договору на власному веб-сайті та направити відповідне повідомлення депозитарним установам.

·          Із 20 серпня виробники електроенергії здійснюють госпдіяльність відповідно до Ліцензійних умовх, затверджених постановою НКРЕКП від 22.03.17 р. № 309. Умовами, зокрема:

– установлено вичерпний перелік документів, які додаються до заяви про отримання ліцензії, та вичерпний перелік вимог, умов і правил, обов’язкових для виконання під час провадження ліцензованої діяльності;

– передбачено обов’язковість перевірки незалежним аудитором річної фінзвітності ліцензіата та її розміщення на веб-сайті ліцензіата. До проведення аудиту фінансової або консолідованої фінансової звітності ліцензіата залучаються аудиторські фірми, які відповідають критеріям, визначеним постановою КМУ від 04.06.15 р. № 390;

– установлено спеціальні вимоги, а саме: ліцензіат не повинен допускати перехресного субсидіювання; здійснення над здобувачем ліцензії контролю резидентами держав, які організували збройну агресію проти України та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України.

·          До 20 листопада поточного року ліцензіати мають подати до НКРЕКП документи і відомості, передбачені ч. 3 ст. 15 Закону від 02.03.15 р. № 222-VIII.

·          Із 23 серпня господарська діяльність із захоронення побутових відходів провадиться відповідно до Ліцензійних умов, затверджених постановою НКРЕКП від 04.04.17 р. № 467 (далі – Умови). Ліцензування здійснюється НКРЕКП, якщо СГ провадить (має намір провадити) вказану діяльність для населених пунктів із чисельністю населення понад 100 тис. осіб (сукупно) та/або на об’єктах (полігон/звалище) з потужністю понад 50 тис. т або 200 тис. м3 побутових відходів на рік.

СГ, який має намір здійснювати таку господарську діяльність, подає до НКРЕКП у двох екземплярах заяву про отримання ліцензії за формою додатка 1 до Умов та документи за вичерпним переліком, установленим пп. 1.6 Умов, за описом, складеним за формою додатка 4 до Умов.

Установлено вимоги до провадження господарської діяльності:

·          кадрові. Необхідна наявність мінімальної кількості працівників для виконання покладених на них функцій, із відповідною освітою та кваліфікацією; наявність вищої освіти та певного стажу роботи для керівників;

·          організаційні. Ліцензіат має подавати до НКРЕКП документи, інформацію та звітність в обсягах та в установлені нею строки; вести бухгалтерський облік діяльності відповідно до НП(С)БО; дотримуватися визначених напрямків та обсягів використання статей витрат, передбачених тарифом на захоронення побутових відходів; забезпечити обов’язкову перевірку незалежним аудитором річної фінзвітності та її розміщення на веб-сайті ліцензіата тощо;

·          технологічні. Ліцензіат має провадити діяльність за наявності на праві власності, господарського відання, користування або використання/експлуатації, на іншій законній підставі земельної ділянки та засобів провадження діяльності; наявності виробничо-технічної бази, необхідної для експлуатації об’єктів, споруд, засобів механізації; виконувати вимоги до приймання та обліку побутових і промислових відходів; здійснювати радіометричний контроль усіх відходів, які приймаються; виконувати вимоги до місця діяльності, природоохоронні, до утримання полігона/звалища; унеможливлювати несанкціоноване потрапляння осіб на місце діяльності тощо.

Для виконання вищезазначених вимог ліцензіати мають забезпечити наявність:

·          до 01.01.18 р. – контрольно-пропускного пункту; автомобільних вагів; приладів радіометричного контролю; контрольно-дезінфікуючої зони; огорожі;

·          до 01.01.19 р. – гідротехнічних споруд від затоплення зливовими та талими водами; протифільтраційного екрану з коефіцієнтом фільтрації води не більше 10-9 м/с; дренажної системи для збирання та відведення фільтрату; проекту рекультивації кожної черги полігона/звалища та проекту рекультивації полігона/звалища після їх закриття;

·          до 01.01.20 р. – системи збирання та вилучення біогазу.

Ліцензіати мають дотримуватися вимог до провадження госпдіяльності:

·          спеціальних – не допускати над ліцензіатом (здобувачем ліцензії) контролю у значенні, наведеному у ст. 1 Закону від 11.01.01 р. № 2210-III, резидентами держав, які здійснюють збройну агресію та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України;

·          спеціальних вимог у разі здійснення діяльності, яка не належить до сфери природних монополій, – вести бухгалтерський облік інших видів діяльності окремо від обліку госпдіяльності із захоронення побутових відходів; не допускати перехресного субсидіювання; надавати до НКРЕКП щоквартальну та щорічну інформацію за встановленою нею формою про результати виконання цих вимог.

Через 3 місяці з дня набрання чинності показників якості надання послуг із захоронення побутових відходів, затверджених НКРЕКП, ліцензіат має дотримуватися цих показників.

·          Із 23 серпня ліцензіати з постачання електроенергії мають дотримуватися Ліцензійних умов, затверджених постановою НКРЕКП від 13.04.17 р. № 504.

Зокрема, Умовами установлено вичерпний перелік документів, які додаються до заяви про отримання ліцензії, визначено вичерпний перелік вимог, обов’язкових умов і правил; спеціальних вимог діяльності; не допускати контролю за діяльністю резидентами держав, що здійснюють збройну агресію та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України (пп. 2.6).

Ліцензіати, які постачають електроенергію за регульованим тарифом, зобов’язані привести свою господарську діяльність у відповідність до цієї постанови та до 23 лютого 2018 року подати до НКРЕКП документи і відомості, передбачені ч. 3 ст. 15 Закону від 02.03.15 р. № 222-VIII. Постанова уводиться в дію з 1 вересня цього року.

·          Із 28 серпня набудуть чинності зміни до Порядку, затвердженого наказом Мінфіну від 10.03.15 р. № 308, зокрема:

– виключається норму, якою передбачалося, що контроль суден закордонного плавання при їх переміщенні через митний кордон України здійснюється комісією, яка утворюється та працює відповідно до типових технологічних схем, затверджених постановою КМУ від 21.05.12 р. № 451;

– уточнюється, що митні формальності стосовно судна, що прибуває на митну територію України або вибуває за її межі, можуть здійснюватися документально у приміщеннях контролюючих органів до прибуття (вибуття) судна до(із) порту (п. 8) (наказ Мінфіну від 23.05.17 р. № 522).

Джерело: "Баланс" № 60, який вийшов з друку 31.07.17 р.

Приєднуйтесь до нашої сторінки та отримуйте новини першими!

Дякую, я вже з вами!