Ваше передплачене видання Читайте on-line

Баланс группа компаній

Бухгалтерія - це любов!

(056) 370-44-25
Замовити дзвінок

Актуалізовані методрекомендації із бухобліку

January 17, 2014

Зміни внесено до методичних рекомендацій із бухгалтерського обліку, а саме:
1. Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів, затверджених наказом Мінфіну від 30.09.03 р. № 561;
2. Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку біологічних активів, затверджених наказом Мінфіну від 29.12.06 р. № 1315;
3. Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку запасів, затверджених наказом Мінфіну від 10.01.07 р. № 2;
4. Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку нематеріальних активів, затверджених наказом Мінфіну від 16.11.09 р. № 1327;
5. Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку спільної діяльності без створення юридичної особи, затверджених наказом Мінфіну від 30.12.11 р. № 1873;
6. Методичних рекомендацій щодо заповнення форм фінансової звітності, затверджених наказом Мінфіну від 28.03.13 р. № 433;
7. Методичних рекомендацій з перевірки порівнянності показників фінансової звітності, затверджених наказом Мінфіну від 11.04.13 р. № 476.
Зміни переважно направлені на приведення методрекомендацій у відповідність до діючих норм П(С)БО. Проте є й доповнення.
Зокрема, встановлено, що перші чотири документи із приведеного переліку не можуть застосовуватися підприємствами, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за МСФЗ.
Визначено, що при заповненні форми 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)»:
– у статтях «Інші операційні доходи» (рядок 2120) та «Інші операційні витрати» (рядок 2520) підприємства, основною діяльністю яких є торгівля цінними паперами, відображають, відповідно, дохід та витрати від зміни вартості фінансових інструментів, які оцінюються за справедливою вартістю;
– у статтях «Інші доходи» (рядок 2240) та  «Інші витрати» (рядок 2270) також відображаються, відповідно, дохід та витрати підприємств (крім тих, основною діяльністю яких є торгівля цінними паперами) від зміни балансової вартості фінансових інструментів, які оцінюються за справедливою вартістю;
– у статті «Дооцінка (уцінка) необоротних активів» (рядок 2400) наводиться сума дооцінки об`єктів основних засобів та нематеріальних активів, зменшена на суму уцінки таких об`єктів протягом звітного періоду в межах сум раніше проведених дооцінок. Сума дооцінки, яка включається до нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) у випадках, передбачених НП(С)БО, до складу сукупного доходу (рядок 2465) не включається.
При  порівнянності показників фінансової звітності слід звернути увагу на таке:
у формі 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)» неоплачений капітал на початок та кінець звітного періоду (рядок 1425, графи 3 і 4 форми 1), як правило, менше або дорівнює зареєстрованому (пайовому) капіталу на початок та кінець звітного періоду (рядок 1400, графи 3 і 4 форми № 1).
у формі № 5 «Примітки до річної фінансової звітності» балансова вартість запасів на кінець року (сума рядків 800 – 860, 880 - 910, графа 3) має дорівнювати значенню рядка 1100 «Запаси» форми 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)» на кінець звітного періоду.

Наказ Мінфіну від 30.12.13 р. № 1192 набув чинності з дня прийняття.

Приєднуйтесь до нашої сторінки та отримуйте новини першими!

Дякую, я вже з вами!