Баланс группа компаній

Бухгалтерія - це любов!

(056) 370-44-25
Замовити дзвінок

Дивіденди учасникам ТОВ та ФГ: підстави та періодичність виплати

13 березня 2018 р.

Для кого ця стаття: для сільгосппідприємств, фермерських господарств (далі – ФГ), інших товариств.

Із цієї статті ви дізнаєтеся: що таке дивіденди, у якому документі фіксується рішення про їх виплату та як часто вони виплачуються.

Як відомо, госптовариства працюють заради отримання прибутку та розподілу його між власниками. Так само і ФГ за своєю суттю є формою підприємницької діяльності громадян, метою яких є отримання прибутку (ст. 1 Закону від 19.06.03 р. № 973-IV «Про фермерське господарство»). У цій консультації розглянемо основні правові аспекти виплати дивідендів у ФГ та ТОВ.

Загальні положення

Будь-який учасник має право брати участь у розподілі прибутку та отримувати його частину, тобто дивіденди (ч. 1 ст. 116 Цивільного кодексу, далі – ЦК, ч. 1 ст. 88 Господарського кодексу, далі – ГК).

Отже, дивіденди – це частина чистого прибутку, яка розподіляється між учасниками (власниками) товариства відповідно до їх частки у статутному капіталі (далі – СК).

Багато хто сумнівається, що це поняття охоплює і ФГ. Відкинемо усі сумніви, звернувшись до такої норми: визначений ФГ дохід розподіляється між членами господарства пропорційно до трудового внеску кожного з них і використовується для визначення заробітку, утримань і відрахувань на соціальні заходи згідно із чинним законодавством (п. 7.12 Методичних рекомендацій з організації та ведення бухгалтерського обліку в селянських (фермерських) господарствах, затверджених наказом Мінагрополітики від 02.07.01 р. № 189).

Пропорції внесків членів господарства фіксуються у статуті ФГ. Дивіденди за результатами діяльності ФГ розподіляються пропорційно до трудового внеску кожного члена.

За таким же принципом відбувається розподіл дивідендів у ТОВ. Статут товариства повинен містити відомості про розмір та порядок утворення СК та інших фондів, а також порядок розподілу прибутків (ст. 57 ГК).

Таким чином, порядок виплати дивідендів установлюється у статутних документах підприємства. А рішення про їх виплату оформлюється протоколом загальних зборів учасників (рішення засновника/учасника, якщо учасник один).

Зверніть увагу: статут ФГ має містити інформацію про його органи управління та порядок прийняття ними рішень. Тож перш за все необхідно з’ясувати, що прописано у статуті. Зазвичай у ньому вказують, що рішення приймаються на загальних зборах членів господарства. Але іноді рішення приймається однією (голова ФГ) або кількома особами. Таке рішення оформлюється одразу та одноособово наказом/рішенням голови.

Складання протоколу про виплату

У протоколі про виплату дивідендів має бути, зокрема, зазначено:

  • сума прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів;
  • розмір дивідендів, форма та строки їх виплати;
  • період, за який розподіляється прибуток (рік, квартал).

З огляду на перелічені елементи учасників зазвичай турбує питання саме про строк виплати дивідендів. Однак для бухгалтера, який проводить такі виплати, важливим є також момент їх нарахування. Адже це два різні поняття. Так, в обліку дивіденди нараховуються на дату прийняття рішення про їх виплату.

Майте на увазі: дата нарахування дивідендів може відрізнятися від дати їх виплати. Датою нарахування є дата прийняття рішення, тобто дата протоколу учасників, а дата виплати (граничний строк виплати) встановлюється у тексті протоколу (див. зразок нижче). Різниця у цих датах спричиняє податкові наслідки з ПДФО (докладніше читайте «Дивіденди учасникам ТОВ та ФГ: порядок оподаткування»).

На підставі протоколу може бути видано наказ/розпорядження, згідно з яким бухгалтерія нараховуватиме та виплачуватиме дивіденди, оскільки він є первинним документом. Утім якщо протокол містить усі обов’язкові реквізити первинного документа (ч. 2 ст. 9 Закону від 16.07.99 р. № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні») та дані для нарахування й виплати дивідендів, то окремий наказ/розпорядження можна і не видавати.

Важливо! В ідеалі усі підприємства, приймаючи важливі рішення, мають радитись із бухгалтером. Адже можна назвати безліч випадків, коли керівництво приймає рішення, а потім перекладає на плечі бухгалтера нелегкий тягар із його виконання «будь-яким чином». Як результат виникають різні порушення, відповідальність за які несе безпосередньо бухгалтер. Тож рекомендуємо бухгалтеру тримати руку на пульсі та не боятись радити керівництву, як краще викласти положення протоколу зборів.

У протоколі загальних зборів можна одразу вказати суми, які належать до виплати кожному учаснику (розрахувати пропорції для кожного), а можна навести загальну сума чистого прибутку, яка підлягає виплаті учасникам як дивіденди. Тоді бухгалтер самостійно здійснить розрахунок сум дивідендів кожного та зафіксує це, наприклад, у відомості нарахування дивідендів.

В акціонерних товариствах дивіденди виплачуються акціонерам виходячи з кількості акцій та їх виду (ст. 30 Закону від 17.09.08 р. № 514-VI «Про акціонерні товариства»).

Зразок

Протокол № 5
загальних зборів засновників (учасників) ФГ «Квіточка»

м. Полтава                                                                                20.02.18 р.

Присутні:

  • Мельник О. О. – паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2222222222, частка у складеному капіталі – 50 %;
  • Мельник В. О. – паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3333333333, частка у складеному капіталі – 50 %.

Запрошені:

  • Сімчук Л. В., головний бухгалтер ФГ «Квіточка».
  • Присутні участники володіють 100 % часток у складеному капіталі ФГ «Квіточка», тож збори є правомочними та можуть бути проведені для вирішення питань порядку денного.

Порядок денний:

1. Розгляд та затвердження результатів фінансової діяльності ФГ «Квіточка» за 2017 рік.

2. Розподіл чистого прибутку ФГ «Квіточка» за 2017 рік.

Виступили:

1. Мельник В. О. повідомив про результати діяльності господарства за 2017 рік та запропонував затвердити фінрезультати, подані у фінансовій звітності ФГ «Квіточка» за 2017 рік. Чистий прибуток ФГ «Квіточка» запропоновано затвердити в сумі 250 тис. грн.

2. Мельник О. О. запропонував здійснити в повному розмірі виплату дивідендів за 2017 рік пропорційно до трудового внеску кожного з учасників господарства.

Голосували:

Перше питання: «за» – 100 % голосів присутніх, «проти» – немає, «утрималися» – немає.

Друге питання: «за» – 100 % голосів присутніх, «проти» – немає, «утрималися» – немає.

Постановили:

1. Затвердити фінансові результати господарської діяльності ФГ «Квіточка» за 2017 рік, подані у відповідній фінзвітності за 2017 рік. Чистий прибуток господарства затвердити в сумі 250 тис. грн.

2. Розподілити чистий прибуток за 2017 рік, спрямувавши його на виплату дивідендів учасникам господарства пропорційно до їх частки у складеному капіталі.

3. Виплату дивідендів здійснити грошовими коштами у строк до 30.03.18 р.

Підписи учасників загальних зборів:

<...>

Чи встановлено строки виплати дивідендів?

Строки виплати дивідендів законодавчо встановлено тільки для деяких видів підприємств. Наприклад, для господарських товариств, у СК яких є корпоративні права держави, або у разі якщо 50 % СК товариства належить підприємствам, у капіталі яких частка держави становить 100 %.

У більшості випадків строки виплати дивідендів визначаються самим підприємством в установчих документах чи рішенні загальних зборів.

Якщо ж дивіденди нараховані, але не виплачені у строк, передбачений законом або рішенням засновників, то виникає заборгованість підприємства перед власниками. Тоді розпочинається перебіг строку позовної давності, який становить 3 роки. Тобто протягом ще трьох років отримувач дивідендів може звернутися до підприємства за виплатою дивідендів. При цьому він має право вимагати суму боргу з урахуванням індексу інфляції за весь період прострочення та 3 % річних від простроченої суми, якщо інший відсоток не встановлено договором або законом (ч. 2 ст. 625 ЦК).

Як часто можна виплачувати дивіденди?

Оскільки дивіденди виплачуються із суми чистого прибутку, що визначається за підсумками звітного періоду, виплачувати дивіденди можна щокварталу або раз на рік.

У будь-якому разі періодичність такої виплати має фіксуватися у статуті підприємства (не має значення, ТОВ це чи ФГ). Залежно від положень статуту рішення про виплату дивідендів приймається:

  • або за підсумками затвердження проміжної фінансової звітності (І квартал, півріччя, 9 місяців),
  • або за підсумками звітного року.

Якщо ж у статуті прописано про виплату дивідендів за підсумками звітного року, то прийняття рішення про виплату за підсумками проміжної фінзвітності без внесення відповідних змін буде прямим порушенням положень статуту.

Висновки

Дивіденди – це частина чистого прибутку, яка розподіляється між учасниками (власниками) товариства відповідно до їх частки у СК. Рішення про виплату дивідендів оформлюється протоколом загальних зборів учасників (рішення засновника/учасника, якщо учасник один). Якщо протокол містить усі обов’язкові реквізити первинного документа, то немає необхідності видавати окремий наказ.

У протоколі загальних зборів можна одразу зазначити суми, які належать до виплати кожному учаснику, а можна вказати загальну суму чистого прибутку, яку вирішено виплатити учасникам як дивіденди. У статуті підприємства має бути визначено періодичність виплати дивідендів – раз на рік чи щокварталу.

Джерело: "Баланс-Агро" № 10, який вийшов з друку 12.03.18 р.ф

Приєднуйтесь до нашої сторінки та отримуйте новини першими!

Дякую, я вже з вами!